Jordbruksareal som kan være ute av drift

Gjennom kartanalyser har NIBIO laget oversikt over jordbruksareal som kan være ute av drift, basert på om det er utbetalt produksjonstilskudd eller ikke. I temaartiklene er hvert av kartlagene beskrevet nærmere.

KONTAKTPERSON
Inndeling av jordbruksareal

Maskinelt høstbart jordbruksareal: Fulldyrka jord og overflatedyrka jord.

Totalt jordbruksareal: Fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

Fulldyrka jord er jordbruksareal som er dyrket til vanlig pløyedybde og som kan benyttes til åkervekster eller til eng og kan fornyes ved pløying. 

Overflatedyrka jord er jordbruksareal som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten, slik at maskinell høsting er mulig, men som ikke kan pløyes til vanlig pløyedybde.

Innmarksbeite er jordbruksareal som ikke kan høstes maskinelt, men som kan benyttes som beite. Minst 50 % av arealet skal være dekket av kulturgress eller beitetålende urter.

Publikasjoner

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over hvordan vi kan beregne arealtall og gjøre tilgjengelig kart over jordbruksareal som kan være ute av drift. NIBIO har her brukt registerdata og kart over landets arealressurser til å beregne hvor mye av landets kartlagte jordbruksareal som ikke inngår i søknader om produksjonstilskudd i 2018. Undersøkelsen viste at nærmere 1500 kvadratkilometer, som utgjør 13 prosent av landets jordbruksareal, kan være ute av drift. Det virkelige tallet er nok noe lavere.