Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Project image
Dreneringssystemer i leirjord i Trøndelag: Tilpasning til endret klima


Drenering av leirjord er forventet å bli stadig mer nødvendig når klimaet endrer seg. Dagens råd om drenering baserer seg i stor grad på data fra eksisterende klima, og det er derfor behov for å benytte tilpassede modeller, slik at vi kan vurdere behovet for grøfting også i et fremtidig klima. Så langt har anvendelse av modeller på leirjord vært vanskelig og gitt utilfredsstillende resultater.  Måleresultater fra Kvithamar så langt tyder på at dimensjoneringen av grøftesystemer er utfordrende og vil bli enda mer krevende under fremtidige forhold med endret nedbørmønster.

INAKTIV Sist oppdatert: 08.09.2020
Slutt: juli 2021
Start: mars 2020
cover photo

Divisjon for miljø og naturressurser

BUFFERKLIMA Valg av vegetasjon i buffersoner for best mulig renseeffekt og redusert erosjon, i et endret klima


Kantsoner mellom elv/bekk og åker/eng er et mye brukt tiltak for å redusere avrenning fra jordbruket til vannforekomstene. NIBIO har gjennom pågående og tidligere prosjekter avdekket flere kunnskapshull om dette tiltaket, blant annet er det mangelfull kunnskap om betydning av ulik vegetasjon i buffersonene.

INAKTIV Sist oppdatert: 10.03.2020
Slutt: feb 2020
Start: jan 2017