Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

anlegg landvik

Divisjon for miljø og naturressurser

Grønne byer: Multifunksjonelle grøntmiljø for å begrense forurensninger og flommer i byer og tettsteder

Blågrønn infrastruktur kan brukes til å håndtere lokalt overvann og øke vannkvaliteten i urbane områder. Slike løsninger kan gjøre byer og tettsteder mer resistent mot skader ved ekstreme nedbørsmengder og samtidig utnytte vannet som en ressurs. Vi tar sikte på å utvikle kunnskap om hvordan en kan kombinere og forbedre løsninger for retensjon, infiltrasjon og rensing av lokalt overvann ved bruk av grønne tak, regnbed, konstruerte våtmarker og plenarealer.

INAKTIV Sist oppdatert: 01.05.2019
Slutt: des 2019
Start: juni 2015
Photo
Stabilisering og redusert erosjon i skråninger- forslag til Naturfareforum NMBU/NIBIO


Denne spørreundersøkelsen kom i stand etter møte med Naturfareforum der NIBIO la frem forslag om et forskningsprosjekt om bruk av vegetasjon for å unngå erosjon og jordskred (ingeniørbiologiske tiltak). Styringsgruppa i Naturfareforum var positive til prosjektforslaget, men ønsket i første omgang et prosjekt for å kartlegge erfaringene som finnes i etatene og at dokumentasjon av forskningsbehovet utvikles i samarbeid med etatenes fagpersoner.

 

INAKTIV Sist oppdatert: 04.03.2020
Slutt: mars 2019
Start: nov 2018
Project image
ECONADA: ECOlogically sustainable implementation of the ‘NAture Diversity Act’ (Naturmangfoldloven) for restoration of disturbed landscapes in Norway


Ifølge internasjonale konvensjoner er spredning av fremmed frø etter naturinngrep en viktig trussel mot biodiversitet og miljø. Bruk av frø til økologisk restaurering i samsvar med Naturmangfoldloven forutsetter (a) kunnskap om hva som er 'stedegne' hva som er 'fremmede' arter og økotyper, (b) optimale lokalisering og gode metoder for produksjon av stedegent frø, (c) kunnskap om nøkkelfaktorer for etablering av nytt plantedekke fra stedegent frø under vanskelige forhold, og (d) og kunnskap om virkningen av frøsåing på langsiktig vegetasjonsutvikling. Helkjedeprosjektet ECONADA møter disse utfordringene gjennom fem delprosjekt.

INAKTIV Sist oppdatert: 10.05.2020
Slutt: des 2014
Start: jan 2011