Divisjon for miljø og naturressurser

Grønne byer: Multifunksjonelle grøntmiljø for å begrense forurensninger og flommer i byer og tettsteder

INAKTIV SIST OPPDATERT: 01.05.2019
Slutt: des 2019
Start: juni 2015
Blågrønn infrastruktur kan brukes til å håndtere lokalt overvann og øke vannkvaliteten i urbane områder. Slike løsninger kan gjøre byer og tettsteder mer resistent mot skader ved ekstreme nedbørsmengder og samtidig utnytte vannet som en ressurs. Vi tar sikte på å utvikle kunnskap om hvordan en kan kombinere og forbedre løsninger for retensjon, infiltrasjon og rensing av lokalt overvann ved bruk av grønne tak, regnbed, konstruerte våtmarker og plenarealer.
Start- og sluttdato 01.06.2015 - 30.12.2019
Prosjektansvarlig, NIBIO Hans Martin Hanslin
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Grøntanlegg og vegetasjonsøkologi
Totalt budsjett 4.95 mill NOK
Finansieringskilde Strategisk instituttsatsing fra Klima- og miljødepartementet.

Grønne tak

Grønne tak fordrøyer og reduserer avrenning fra tak og begynner å bli en innarbeidet metode for å håndtere lokalt overvann. Det er flere faglige utfordringer, blant annet å øke effektiviteten, redusere tyngden og etableringskostnadene og forbedre valg og tilgjengelighet av klimatilpasset vegetasjon. I våre forsøk tester vi ut alternativ vegetasjon, hvordan vekstmassene og takene må bygges opp for ulik typer vegetasjon og hvordan dette påvirker avrenning. Vi bruker forsøksanlegget vi har bygget opp på Særheim med 10 takenheter og kombinerer med forsøk på mindre skala fra små tak til potter.

Vi har til nå gjennomført forsøk på

  • effekten av innblanding av biokull i vekstmediene
  • hvordan vind påvirker tørkeresponser i vegetasjonen
  • hvordan ulike Sedum arter påvirkes av ulike miljøforhold
  • hvilke andre arter enn Sedum egner seg til ekstensive tak
  • hvordan ulik sammensetning og oppbygning av vekstmediet påvirker avrenning og retensjon fra takene
 
Resultatene blir gjort tilgjengelige i rapporter og artikler, etter hvert som de ferdigstilles.

Arbeidet er koblet til aktivitet i ROBÆR-prosjektet og et prosjekt vi har for Miljødirektoratet.
 
Kontakt: Hans Martin Hanslin
 

Infiltrasjonssystemer

Tilpasset vegetasjon er viktig for funksjon, estetikk og landskapstilpasning av ulike typer blågrønn infrastruktur. Infrastruktur for urban vannhåndtering som regnbed, vegeterte grøfter, retensjonsanlegg, biofilter osv. med sterkt fluktuerende vannstand og varierende vannkvalitet stiller store krav til plantevalg. En bedre forståelse av begrensninger og muligheter for bruk av tilpasset vegetasjon er avgjørende for optimalisering av denne typen infrastruktur. 

Vi kombinerer mer prinsipielle studier i liten skala med oppskalerte forsøk i pilotanlegg der vi ser på vegetasjonsresponser som vekst, overlevelse og rotutvikling over tid. I forsøkene manipuleres vannstand og vannkvalitet og vi inkluderer sesongvariasjonen i forsøksdesignen. Ulike typer relevant vegetasjon vil bli undersøkt, inkludert plantemateriale egnet som bytrær.

Kontakt: Hans Martin Hanslin

 

Grasarealer

Grasarealer / grøntarealer i urbane områder anlegges ofte på antropogen jord med mye organisk materiale eller jord som er tilkjørt.  Det er viktig at jordblandingene komponeres slik at arealene opprettholder sin infiltrasjonsevne over tid, og slik at de bidrar til å dempe flomtopper. I tillegg til betydningen for lek og trivsel i nærmiljøet bør gressarealene kunne ta imot og infiltrere (forurenset) vann fra høyereliggende tette overflater.  Vi vil undersøke hvordan innblanding av kompost og ulik bruksintensitet (komprimering) påvirker forholdet mellom infiltrasjon og overflateavrenning, samt dokumentere innholdet av næringssalter, biocider og miljøgifter i vann som går inn og ut av det grønne arealet.

Forsøk gjennomføres på en nybygget lysimeteranlegg på Landvik der en har god kontroll på jordtype, vegetasjonstype, mengde og kvalitet av tilrenning/nedbør og avrenning, Data suppleres med måling av infiltrasjonskapasitet og jordfaktorer i utvalgte grasarealer i byer.
 
Kontakt: Trygve Aamlid
 

Våtmarker

Konstruerte våtmarker og dammer får stadig økt utbredelse for å dempe flommer og holde tilbake forurensninger i urbant overvann. Ofte etableres slike tiltak i tilknytning til gjenåpning av lukkede byvassdrag for å bedre vannkvaliteten foruten å fremme estetiske verdier og bomiljø. Det trengs mer kunnskap om effekten av denne type tiltak for retensjon av vann og forurensninger foruten valg av vegetasjon og hvordan slike konstruerte våtmarker og dammer skal driftes.

I prosjekter gjør vi undersøkelser i et utvalg etablerte tiltak hvor vi ser på effekt på retensjon av vann og vannkvalitet ved hjelp av multisensorer med loggere for vannmengde og vannkvalitet. Det tas prøver av sediment og biota for å vurdere effekt på utvalgte miljøgifter. Det vil også bli testet nye metoder for kildesporing i vassdraget for å finne kilder til prioriterte forurensninger i forhold til aktuelle vannkvalitetskriterier slik at denne type grønne tiltak kan bli mer målrettet.

Kontakt: Trond Mæhlum

 

Økosystemtjenester

Grøntarealer i urban områder er ofte fragmentert og dekker små arealer. For å vurdere betydningen av ulike tiltak er det derfor et behov for å skalere opp effekten av ulike tiltak til landskapsnivå.

Prosjektet definerer rense- og retensjonsegenskaper for ulike typer grøntarealer og grønn infrastruktur og innarbeide disse i en GIS-basert modell. Datagrunnlaget for modellen vil blant annet være digitale kart over vegetasjon, topografi og avrenning fra ulike kilder. Modellen k an brukes til å beregne effekter av dagens tiltak og simulere ulike klima- og tiltaksscenarier, som f.eks. økt andel av grønne tak, vegetasjonssoner etc. GIS-modellen vil dermed også kunne benyttes til å identifisere lokaliteter der slike tiltak antas å ha størst effekt.
 
Kontakt: Hans Martin Hanslin

Publikasjoner i prosjektet