Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

Foto: Seyda Özkan Gülzari
Stress og velferd hos reinsdyr under håndtering. Bruk av teknologi for å øke dyrevelferden.


Reindriftsnæringen møter på lik linje med landbruksnæringen i nord, utfordringer med rekruttering og opprettholdelse av en bærekraftig næring. Forbrukerne etterspør økologisk og naturlig produsert mat, i tillegg til god dyrevelferd i alle produksjonsledd. Reindriftsnæringen og produksjon av reinkjøtt utnytter arktiske naturressurser i de tre nordligste fylkene. Dyrene er lite håndtert av mennesker og kan derfor oppleve samling, flytting, sortering og merking som svært stressende. Vi foreslår her et prosjekt som skal undersøke stressbelastningen hos tamrein håndtert manuelt og ved hjelp av innovative teknologiske system for flytting, driving, veiing, fiksering og sortering.

INAKTIV Sist oppdatert: 11.05.2017
Slutt: des 2018
Start: feb 2017
Project image

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Animal Sense - et kompetansesenter for utvikling av sensorteknologi til husdyr


Utvikling av sensorteknologi for bruk i landbruk og tamreindrift. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Umeå Universitet (SE), Sveriges Landbruksuniversitet SLU (SE), Centria University of Applied Sciences (FI), Svenska Samernas Riksförbund (SE), ProAgria Central Ostrobothnia (FI), Ildgruben reinbeitesdistrikt (NO), NIBIO (NO), Statens vegvesen (NO), Saltfjellet reinbeitesdistrikt (NO), Biocontrol AS (NO) og Telespor AS (NO). 

INAKTIV Sist oppdatert: 05.03.2018
Slutt: mai 2018
Start: sep 2015
Project image
Helse, miljø og sikkerhet i reindriften


I Norge er reindrift hovedsakelig nomadisk. Dyrene flyttes over store områder minst to ganger i året og de samles i gjerdeanlegg der individer fanges, holdes fast og merkes, medisineres eller sorteres ut til slakt. Arbeidet gjøres manuelt, ofte under lave temperaturer og med relativt stor risiko for belastningsskader for reindriftsutøveren. Formålet med dette prosjektet er å kartlegge kritiske faktorer i reindriftsutøvernes arbeidsmiljø og behovet for helse, miljø og sikkerhetstiltak for denne arbeidsgruppen i Norge i dag. Dette vil gjøres ved hjelp av litteraturstudier, semi-strukturerte intervjuer og direkte målinger av arbeidsbelastning på reindriftsutøvere som utfører vanlige arbeidsoppgaver i sin daglige drift. Prosjektet vil på denne måten fremskaffe kunnskap om helse, miljø og sikkerhet i reindriften som bidrar til å nå målet om en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift for fremtiden.

INAKTIV Sist oppdatert: 11.05.2017
Slutt: mars 2018
Start: sep 2016