Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Friluftsliv

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Hestesektoren i Norge og Sverige: Betydning for miljø, økonomi og lokalsamfunnet


Hesten spiller ikke lenger en viktig rolle i norsk og svensk landbruk, men antallet hester per innbygger i Sverige og Norge forteller om stor interesse for å bruke hest til fritids-, rekreasjon- og idrettsformål. Hestesektoren illustrerer overgangen fra produksjon til forbruk i landbruket ved at hesten nå har en rekreasjonsverdi og legger beslag på store landarealer både til bygninger, beiteområder og fôrproduksjon.  På denne måten påvirker hestesektoren   økonomiske og sosiale strukturer i rurale områder og i omegnene til urbane områder. Rideskoler og hestesport-sentere skaper jobbmuligheter og er en arena hvor unge mennesker, særlig jenter, kan bygge selvfølelse, identitet og oppleve mestring. Hestesektoren er tett knyttet til både lokalsamfunnet og landbruksnæringen gjennom utveksling av goder og tjenester og ved overlappende arealbruk. Denne tilknytningen er en kilde til verdiskaping både økonomisk og sosialt men kan også bidra til konflikter knyttet til bruk av arealer og andre ressurser. For å kunne utvikle hestesektoren til sitt fulle potensiale innen distriktsutvikling og positive bidrag i semi-urbane områder, er det viktig å finne frem til hvordan dette kan komme i stand med involvering av alle berørte aktører.  

INAKTIV Sist oppdatert: 19.06.2024
Slutt: des 2021
Start: mai 2019
dan aamlid foto eik

Divisjon for matproduksjon og samfunn

TransForest


TransForest - Transformation of recent forest on abandoned agricultural land for the benefit of biodiversity, ecosystem services and green solutions. Prosjektet handler om varmekjær edelløvskog i gjengroingsfase og tester ut en metode for skogskjøtsel med tanke på å fremme edelløvskog. Prosjektet undersøker potensiale i kombinert skogsdrift og naturvern på gjengrodde landbruksarealer. Biologiske, økonomiske og sosiale aspekter undersøkes.

INAKTIV Sist oppdatert: 13.01.2020
Slutt: mars 2020
Start: mars 2016