Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

MIND-STEP - Modelling Individual Decisions to Support the European Policies Related to Agriculture 

Foto: John Y. Larsson
INAKTIV SIST OPPDATERT: 09.03.2020
Slutt: aug 2023
Start: sep 2019

Europeisk landbrukspolitikk skal bidra til Parisavtalens mål om kutt av klimautslipp og til bærekraftsmålene. Det krever en ny generasjon modellverktøy for beslutningsstøtte og konsekvensutredning. MIND STEP er et EU-prosjekt finansiert av Horisont 2020 som skal utvikle slike nye verktøy.

Eksternt prosjektnettsted MIND-STEPs offisielle nettside
Start- og sluttdato 01.09.2019 - 31.08.2023
Prosjektleder Dr. John Helming
Prosjektansvarlig, NIBIO Klaus Mittenzwei
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Økonomi og samfunn

Landbrukspolitikken i Europa er i endring. Klima, bærekraft og økosystemtjenester kommer til å spille en betydelig rolle i framtiden. Det forventes at politikken i større grad tilpasses lokale forhold og det enkelte gårdsbruk. Nåværende verktøy for beslutningsstøtte er ikke tilpasset denne endringen. MIND STEP skal derfor utvikle nye modeller som håndterer lokale effekter og individuell adferd på gårdsbruksnivå. Samtidig skal modellene gi resultater på nasjonalt og europeisk nivå.

NIBIO er involvert i flere arbeidspakker og ser spesielt på hvordan beslutninger tatt på det enkelte gårdsbruk kan aggregeres opp til regionalt og nasjonalt nivå. Arbeidet innebærer en videreutvikling av jordbruksmodellen Agrispace som omfatter alle gårdsbruk som søker om produksjonstilskudd i jordbruket.