Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Project image
NORRA: Development of data-modelling system and the decision support tool


The general principles of the water use and protection are established by the Water Act, which is based on the EU Framework Directive on water policy and the Framework Directive on the sea strategy in order to ensure sustainable development and the natural status of water, and keep the quality, amount and regime of surface and groundwater as unviolated by human activity as possible. The aim of both directives is to ensure or acquire a good water status of inland bodies of surface water and coastal waters by 2015 and for the sea by the year 2021.

INAKTIV Sist oppdatert: 21.09.2020
Slutt: apr 2021
Start: mars 2014
cover photo

Divisjon for miljø og naturressurser

BUFFERKLIMA Valg av vegetasjon i buffersoner for best mulig renseeffekt og redusert erosjon, i et endret klima


Kantsoner mellom elv/bekk og åker/eng er et mye brukt tiltak for å redusere avrenning fra jordbruket til vannforekomstene. NIBIO har gjennom pågående og tidligere prosjekter avdekket flere kunnskapshull om dette tiltaket, blant annet er det mangelfull kunnskap om betydning av ulik vegetasjon i buffersonene.

INAKTIV Sist oppdatert: 10.03.2020
Slutt: feb 2020
Start: jan 2017