Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

ViBee - Pollinerende insekter i Bergen og deres Rolle for Naturmangfold og Urbant Landbruk

Skisse som viser stasjonene som skal settes opp tre ulike steder i Bergen. Foto:
Aktiv SIST OPPDATERT: 05.04.2024
Slutt: des 2024
Start: jan 2024

ViBee skal undersøke muligheter for å legge bedre til rette for pollinerende insekter i Bergen i relasjon til urbant landbruk og andre grøntområder. Kartlegging av pollinatorer og deres behov er en viktig del av prosjektet. Prosjektet legger opp til omfattende formidling i samarbeid mellom forskere i NIBIO og NINA og Universitetet i Bergen, Bergen kommune, Vitensenteret i Bergen og flere frivillige organisasjoner.

mg201607_DSC_8188.jpg
De fleste norske villbiene lever i bakken. Å sette ut bed med sandjord kan være et bedre tiltak for disse biene enn insekthoteller. Humlekasser simulerer forlatte gnagerbol, og her kan mange av humleartene våre etablerer seg. Foto: Jørund Johansen, NIBIO

 

DA_20230603-111017.jpg
Bergen sentrum. Prosjektet ViBee skal blant annet kartlegge pollinatorer i Bergensområdet. Bergen kommune er en av mange samarbeidspartnere i prosjektet. Foto: Dan Aamlid, NIBIO

 

Start- og sluttdato 01.01.2024 - 31.12.2024
Prosjektleder Bjørn Arild Hatteland
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk
Finansieringskilde Regionale Forskningsfond Vestland (RFF Vestland)

Bakgrunn og beskrivelse

Menneskelig arealbruk er hovedgrunnen til nedgangen i global artsrikdom blant pollinerende insekter. Pollinering er nødvendig for rundt 90% av alle blomsterplanter. I tillegg er en vesentlig del av matplantene våre avhengige av pollinering. Tidligere studier har vist at urbane områder kan være gode leveområder for ville pollinatorer. Dette forutsetter at det finnes et rikt utvalg av blomster hvor de kan finne næring, og at de har steder å etablere reirplasser. Urbant landbruk har antagelig en positiv effekt på pollinerende insekter.

Bergen kommune har i sin nye Naturstrategi en visjon om å gi mer plass til naturen. De siste årene har støtten til urbant landbruk økt kraftig. Det har også ført til økt satsing på tiltak for å bevare pollinerende insekter. For å lykkes med tilretteleggingstiltak for ville pollinatorer (f.eks. humler og solitære bier) er det nødvendig å ha kunnskap om hvilke arter som finnes og deres behov.

Gjennom ViBee vil det bli gjennomført en systematisk kartlegging og tilrettelegging for pollinatorer i Bergensområdet. Det vil styrke kunnskapsstatus om pollinerende insekter på Vestlandet og i urbane strøk. I tillegg kan formidlingstiltak bidra til at Bergens befolkning kan få vite mer om biomangfold og hvor viktig det er for pollinering og matproduksjon. ViBee er et forprosjekt som skal legge grunnlag for et hovedprosjekt med samme tema.

Samarbeid mellom NIBIO, NINA, Universitetet i Bergen, Bergen kommune, Bergen Vitensenter, Hyssingen produksjonsskole, Årstad videregåande skole og flere frivillige organisasjoner, bl.a. Bybonden og La humla Suse, gir mange muligheter for formidling av resultater. Vi ønsker å bidra til å heve kunnskapen om pollinerende insekter i Bergen både hos forskere, beslutningstakere og befolkningen. Samarbeidet vil dessuten gi verdifull erfaring som kan tas med inn i det planlagte hovedprosjektet.

 

Arbeidspakker

I arbeidspakke 1 skal det utføres en grov kartlegging av ville bier i Bergen og omegn, bl.a. ved hjelp av insektfeller, med hovedfokus på hvor de ulike gruppene bygger reir..

Arbeidspakke 2 skal fokusere på insektsbesøk på stedegne kulturengplanter og ugressplanter. Det skal settes ut stasjoner med blomsterkasser på tre lokaliteter. Det vil også bli satt ut et insekthotell, et sandbed og en humlekasse på disse stasjonene, hvor vi vil følge med på etableringer gjennom sesongen.

Arbeidspakke 3 handler om formidling. De fire stasjonene skal fungere som sosiale møteplasser og gi mulighet for formidling til publikum. Det skal settes opp informasjonsplakater og arrangeres insekts-vandringer. Videoovervåking av stasjonene kan bli grunnlag for informasjonsvideoer om stedegne pollinerende insekter. Vitensenteret i Bergen vil også bidra med formidling.

 

Samfunnsnytte

  • ViBee vil bidra med viktig kunnskap for videreutvikling av naturstrategien knyttet til biomangfold i Bergen
  • ViBee prosjektet sitt samarbeid med Bergen kommune gir kommunen mulighet til å teste ut nytteverdien av prosjektsamarbeid for deres videre arbeid
  • ViBee kan også være et eksempel for liknende initiativ i andre byer og regioner
  • ViBee vil resultere i erfaringskunnskap om betydningen av samarbeid mellom ulike aktører for å nå målene i den nasjonale pollinatorstrategien
  • ViBee vil frambringe kunnskap om kartlegging og tilrettelegging for ville pollinatorer som har stor betydning for matproduksjon og naturforvaltning
  • ViBee vil øke lokal og regional kunnskap om både pollinatorenes betydning og betydning av urbant jordbruk, noe som igjen kan få positive ringvirkninger for matproduksjon og folkehelse
  • ViBee er et forprosjekt som skal munne ut i en søknad til et større hovedprosjekt med samme tema