Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

TransForest

Edelløvskog. Eikeskog Foto: Dan Aamlid / NIBIO
INAKTIV SIST OPPDATERT: 13.01.2020
Slutt: mars 2020
Start: mars 2016

TransForest - Transformation of recent forest on abandoned agricultural land for the benefit of biodiversity, ecosystem services and green solutions. Prosjektet handler om varmekjær edelløvskog i gjengroingsfase og tester ut en metode for skogskjøtsel med tanke på å fremme edelløvskog. Prosjektet undersøker potensiale i kombinert skogsdrift og naturvern på gjengrodde landbruksarealer. Biologiske, økonomiske og sosiale aspekter undersøkes.

edelløvskog siri lie olsen fotograf.jpg
Edelløvskog. Foto: Siri Lie Olsen/NINA
foto skilt naturreservat.jpg
Kolås naturreservat. Edelløvskog. Vestby kommune. Foto: Hilde Helgesen/NIBIO
tur gå skilt kolås redigert.jpg
Kolås naturreservat. Skilt og friluftsliv. Foto: Hilde Helgesen/NIBIO
Eksternt prosjektnettsted Mer om hele prosjektet i Cristin
Start- og sluttdato 22.03.2016 - 22.03.2020
Prosjektleder Bjørn Norden, NINA
Prosjektansvarlig, NIBIO Valborg Kvakkestad
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Økonomi og samfunn
Samarbeidspartnere NINA (prosjektleder), Bygdeforskning, NMBU, Sveriges Landbruksuniversitet og Göteborgs Universitet i Sverige.
Finansieringskilde Norges Forskningsråd. MILJØFORSK — Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

TransForest prosjektet handler om varmekjær edelløvskog i gjengroingsfase og tester ut en metode for skogskjøtsel med tanke på å fremme edelløvskog. Det har blitt gjennomført tynningstiltak i 14 ulike edelløvskoger.

Opphørt bruk samt suksesjon har gjort at den aktuelle skogen består av edelløvtrær, gran og bjørk. Det kreves aktiv skjøtsel for å restaurere slik blandingsskog og for å få den edelløvskogen frem igjen. Restaureringsmetoden i prosjektet består i en tynning hvor gran og bjørk tas ut, mens edelløvtrærne spares.

Tredelt prosjekt

Vi vil teste om restaureringsmetoden kan fungere, samtidig som det første uttaket av virke kan gi en viss inntekt til grunneieren. For videre skjøtsel er imidlertid det økonomiske utbyttet trolig begrenset, og vi studerer om og eventuelt hvilke tilskuddsordninger som må på plass for å få grunneiere interessert i denne formen for kombinert bruk og økologisk verdiskaping.

Prosjektet har natur- og samfunnsvitenskapelige innganger, og består av tre arbeidspakker.

  • I den første undersøkes det biologiske mangfoldet i lokaliteter av gjengroingsskoger, og hvordan biomangfoldet og skogstrukturen påvirkes av det selektive uttaket av gran og bjørk. NINA er ansvarlig for denne arbeidspakken. 
  • I den andre arbeidspakken studeres økonomi, CO2-budsjett og sosiale effekter. NMBU og NIBIO er ansvarlige for denne arbeidspakken. NIBIO ved avdeling for økonomi og samfunn ved Valborg Kvakkestad, Hilde Helgesen og Bjørn Egil Flø har ansvaret for innhente/samle og analysere kunnskap om grunneiernes vurdering av tynningstiltakene og deres tanker om framtida til lokale edelløvskoger. Vi har gjennomført telefonintervjuer med sju grunneierne som har vært med i prosjektet. I tillegg har vi gjennom intervjuer undersøkt hvordan lokalbefolkningen bruker ett av disse edelløvskogsområdene, hvordan de forholder seg til skjøtselen som er utført og hvilke tanker de gjør seg om fremtidig bruk av området.
  • I den siste arbeidspakken ser vi på policy, og studerer det politiske handlingsrommet for å etablere restaurering av edelløvskog som offisielt støttet skogskjøtselstiltak i Norge. Ruralis er ansvarlig for denne arbeidspakken.