Hopp til hovedinnholdet

AP4 Bærekraft

sad00029
Foto: Steffen Adler

Bærekraftsanalyse og syntese av resultatene

Denne delen av prosjektet har to hovedmål, 1) å kvantifisere bærekrafta til de driftssystemene vi undersøker og 2) å sette det vi finner inn i en videre europeisk sammenheng. Det første målet er delt opp i følgende tre punkt:

  • Foretaksøkonomisk analyse, med fokus på driftsopplegga studert i AP2 og 3
  • Livsløpsanalyse av de samme systemene
  • Analyse av forbrukernes holdninger til mer gras- enn kornbasert produksjon av mjølk og storfekjøtt

Det andre hovedmålet er å identifisere og vurdere viktige funn som kan brukes til å lage mer generelle råd for andre deler av Europa enn der studien er gjort

Som basis for evalueringa, vil vi lage representative modellgårder. Det er for å få til en sammenhengende syntese av alle sider av bærekraft og for å forenkle datahåndteringa. Analysene og vurderingene av foretaksøkonomi, miljømessig bærekraft og forbrukerholdninger vil i første omgang bli gjort og rapportert hver for seg. Men resultatene vil også tjene som grunnlag for syntese og identifisere mulige sideeffekter. Målet er å identifisere tiltak som kan anbefales ut over de regionene studiene våre er gjort

4.1 Modellgårder

Ansvarlig: Anna Woodhouse, RISE

Modellgårder vil utarbeides i samarbeid med arbeidet i 4.2 og 4.3, basert på resultatene i fra AP2 og 3, statistiske tall, litteratur og innspill fra partnere og meningsbærere for å avspeile praktiske forhold i ulike regioner. Relevante referansesystem, altså systemer en vil sammenligne med, vil bli utviklet på samme måte. Produksjonsdata fra disse represenative modellgårdene vil bli brukt i livsløpsanalyser (LCA). Evaluering av økonomien, miljømessig bærekraft og forbrukernes holdning krever spesifikke data, og disse data skal defineres, beskrives og kommuniseres til arbeidspakkene 2 og 3.

4.2 Økonomianalyse

Ansvarlig: Karl Ivar Kumm, SLU

Lønnsomheten til systemene vi studerer i AP 2 og 3 analyseres både i kortsiktig og langsiktig perspektiv. Ved kortsiktig perspektiv søker en etter å utnytte eksisterende arbeidskraft og bygninger mest mulig lønnsomt, mens i et langsiktig perspektiv er arbeidskraft og bygninger også variable kostnader. I sensitivitetsanalyser skal vi studere effekter av hva endringer, i for eksempel pris på innsatsfaktorene, produktpris og støtteordninger, ha å bety for lønnsomheten av systemene.

4.3 Miljøanalyse

Ansvarlig: Anna Woodhouse, RISE

Vi skal gjøre livsløpsanalyser av systemene undersøkt for storfekjøtt i AP 2.1, 2.2 og 2.4 og mjølk i AP 3.4 og 3.5, i henhold til en standardmetode (European Commission, 2010). Spesifikke effekter av storfehold på biodiversitet, jordkvalitet og karbonbinding skal evalueres ved bruk av tilgjengelige metoder, som utvikles og tilpasses de systemene vi undersøker. Informasjon og data for disse analysene skal baseres på statistiske tall og litteratur men også på ekspertvurderinger fra rådgivning og forvaltning. 

4.4 Forbrukernes holdning til grasfôra storfe

Ansvarlig: Bjørn Egil Flø, NIBIO

Grasfôra mjølk- og kjøttproduksjon er et sammensatt konsept påvirka av mange faktorer. Forbrukernes kunnskap om og holdning til slik produksjon er delvis påvirka av bøndene og hvordan de promoterer drifta si. Men det motsette kan også være tilfellet nemlig at næringa reagerer på press fra markedet dersom det etterspør og belønner spesielle produksjonsmåter. Vi vil identifisere holdninger hos forbrukere til grasfôra mjølk- og storfeprodukt i Norge og Storbritannia, studere nettverkene som har betydning i hvert land og analysere deres markedsstrategier. Vi vil også identifisere hvordan disse nasjonale tilnærmingene er påvirka av konsumentene sine kunnskaper og holdninger. Vi regner med at vi vil finne ulike holdninger, siden produksjonsforeninga ‘Pasture for Live Association’ allerede i flere år har fremmet beitebasert produksjon i Storbritannia, mens det er en relativt ny tanke og ei større utfordring med relativt kort vekst- og beitesesong i Norge. En sammenlignede analyse vil gi viktig innsikt i en mulig markedsføring og dynamikken i markedet og forklare hvordan omgivelsene, som politikk, kultur og eksterne faktorer, påvirker utviklinga av matmarkedet

4.5 Syntese av resultatene

Ansvarlig: Anna Woodhouse, RISE

Resultatene i fra AP2-4 vil sammenstilles for å finne felles konklusjoner og anbefalinger. Resultatene fra de tre områdene vi vurderer, økonomi, miljø og forbrukernes holdning, vil bli analysert og kritiske sider identifisert. Vi ønsker å finne mulige løsninger for å minimere potensielle konflikter. Basert på denne analysen, vil vi så langt det er råd generalisere funnene våre for hele Europa. Den omfattende bærekraftsanalysen gir en solid base for formidling.  Denne basen kan brukes til formidling rettet mot forbrukere, næring og politikere.

profil Anna Woodhouse_JoL.jpg
Anna Woodhouse

Leader

Participants

Håvard Steinshamn (NIBIO)
Matthias Koesling (NIBIO)
Finn Walland (NIBIO)
Bjørn Egil Flø (NIBIO)
Tomasz Sakowski (IGAB)
Elisabet Nadeau (SLU)
Anna Hessle (SLU)
Karl-Ivar Kumm (SLU)
Serina Ahlgren (RISE)
Carsten Malisch (CAU)
Thorsten Reinsch (CAU)
Ralf Loges (CAU)
Flaviana Gottardo (UP)
Girogia Ruzzi (UP)
suscatt image.png