Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Reinbeiting på dyrka mark

Tamrein på dyrka mark i et forsøksfelt med beitebur Foto: NIBIO viltkamera
Aktiv SIST OPPDATERT: 22.08.2023
Slutt: des 2026
Start: jan 2023

Intensiv beiting av husdyr påvirker avling og plantenes opplagsnæring, og har negativ effekt på overvintringsevne og spiringsegenskapene om våren. Avlingsreduksjonen er avhengig av beitetidspunkt, nedbeitingsgrad, artssammensetning i enga, samt lokalt klima og værforhold det aktuelle året mm. Det er få presise og omfattende studier på avlingstap grunnet graveskader og beiting av rein på innmark.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2023 - 31.12.2026
Prosjektleder Inger Hansen
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Vilt og utmarksressurser

Bakgrunn

Eggen & Sletten (2001) fant i et feltforsøk med fire gjentak i Snåsa stor variasjon i effekten på avlingsnivå i eng utsatt for vårbeiting av rein.  Avlingstapet viste seg å variere sterkt og til dels motsatt fra år til år og mellom 1. og 2. slått samme år. Årsaken ble antatt å ligge både i variasjoner i besøksfrekvens av rein (antall rein i skiftet per dag), i botaniske endringer i enga over år, ulike næringsreservoar til gjenvekst samt ukjente faktorer som forsøket ikke klarte å avdekke. Et forprosjekt med bruk av beitebur ble utført på Dønna vinter/vår 2019 (Thorvaldsen et a. 2020). Selv om det ble påvist beite av rein i forsøksfeltene ga resultatene ingen statistisk sikre forskjeller i grasavlinger mellom engarealer som var eksponert for vinterbeiting av rein (og annet hjortevilt) og arealer som var skjermet for dette. Ytterligere tallmateriale fra et større geografisk område og over flere år vil være nødvendig for å identifisere eventuelle effekter. Metodikken som ble brukt for å beregne avlingsmengden i beita og ubeita ruter fungerte svært tilfredsstillende.

Formål

Overordna mål med prosjektet er å redusere konflikten mellom jordbruk og reindrift forårsaket av rein på dyrka mark.

Delmål:

Materiale og metoder

Forsøket er etablert på åtte engskifter i Dønna kommune (delforsøk 1 og 2) og i et forsøksfelt på NIBIO Stasjon Tjøtta (delforsøk 3). En flokk på ca. 300 rein inngår i studien på Dønna, hvorav 20 av disse er instrumentert med GPS.