Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

MAFIGOLD

INAKTIV SIST OPPDATERT: 29.09.2021
Slutt: feb 2022
Start: mars 2019

Projsektet 'Husdyrgjødsel og fiskeslam, fra problem til bondens gull (Manure, fish sludge, food wastes, from problem to farmers gold: MAFIGOLD)' har som overordnet mål å utnytte avfallsprodukter fra land- og havbruk for bedre avlinger, samtidig som klimagassutslipp reduseres. På denne måten er prosjektet et eksempel både på god bioøkonomi og sirkulærøkonomi.

Arbeidspakker

WP1: Råstoff av husdyrgjødsel, fiskeslam og matavfall

WP2: Bearbeide råstoff til høyverdiprodukter: Fremstille gjødsel, jordforbedringsprodukter og jordblandinger

WP3: Teste organisk gjødsel og jordforbedringsprodukter

WP4: Vurdere næringskretser og karbonfotavtrykk (bærekraft)

WP5: Formidle resultater til brukerne

Les mer om arbeidspakke 2: Bearbeide organiske gjødselråstoff til høyverdiprodukter

0.163 MB pdf

Start- og sluttdato 01.03.2019 - 28.02.2022
Prosjektleder Arne Sæbø
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Samarbeidspartnere Felleskjøpet Rogaland Agder SA, Scanship AS, Jæren Biogass AS, HØST - verdien i avfall AS, IVAR IKS, Fister Smolt AS, Blue Planet AS, Norsk landbruksrådgivning Rogaland og Innlandet, AGRI-E AS, Bondelaget Rogaland, Skretting AS, Tine SA, Fylkesmannen i Rogaland, Helmholz Zentrum München - German Research Institute and Hasselt University
Finansieringskilde Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

MAFIGOLD skal bidra til å effektivisere bruken av fornybar biomasse fra landbruk og havbruk til plantegjødsel og jordforbedringsprodukter, og vil bidra med ny kunnskap om gjødselstrategier og hvordan økosystem i jord responderer på disse.

Først vil prosjektet se på tekniske løsninger for avvanning, avsalting, tørking og logistikk for fiskeslam, husdyrgjødsel og fiberrest fra matavfallsbehandling (WP1). Basert på råstoffene skal vi komponere fullverdige gjødselprodukter og jordblandinger/jordforbedringsprodukter som samsvarer best mulig med plantenes næringsbehov. Gjødselproduktene skal prosesseres til gjødselpellets eller -granulat (WP2). Videre skal vi teste frigjøringen av næringsstoffer gjennom vekstsesongen fra de forskjellige produktene, slik at brukeren kan få råd om hvordan gjødsel- og jordproduktene kan brukes på best mulig måte. Produktenes effekt på jordas fysiske og kjemiske egenskaper og mikroliv skal også testes (WP3). For å dokumentere klimaregnskap ved bruk av disse produktene, skal vi beregne netto klimagassutslipp fra foredling, transport og bruk av produktene som er utviklet i prosjektet (WP4).  

Lykkes dette, vil det kunne ha flere positive effekter: 

  1. Økt kunnskap og bedre løsninger for å øke resirkulering av nitrogen, fosfor og kalium, mikronæringsstoffer og organisk materiale for å forbedre jordkvalitet og bærekraft, samt redusere tap av næringsstoffer som bidrar til eutrofiering av vassdrag. 
  2. Økt kunnskap, utvikling og implementering av retningslinjer og praktiske løsninger ved produksjon og bruk av resirkulerte gjødselprodukter for å forbedre bruken og håndteringen av gjødsel. Det vil også bidra til å minimere utslipp av klimagasser.
  3. Prosjektet kan gi muligheter for nye arbeidsplasser i bioøkonomien som følge av at større mengder biomasse skal håndteres og videreutvikles til høyverdige produkter.