Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Kystgeit – kunnskap om kondisjon og genetisk variasjon hos kystgeita på Skorpa som grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning

Foto: Ingar Støyle Bringsvor Foto:
INAKTIV SIST OPPDATERT: 20.05.2022
Slutt: des 2019
Start: apr 2019

Kystgeita er en unik norsk geitestamme som har vært holdt for kjøttproduksjon, isolert fra den vanlige melkegeita i Norge. Det er totalt omtrent 400 kystgeiter per i dag (NIBIO, 2014).

Mål

Økt kunnskap om kondisjon og genetisk variasjon hos de forvilla kystgeitene på Skorpa som grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltningsstrategi

Delmål:

  • Beskrive kystgeitbestanden på Skorpa i forhold til kondisjon, deres særegne behov og reguleringsfaktorer
  • Kunnskap om genetisk variasjon hos norsk kystgeit
  • Utarbeide forslag til en kunnskapsbasert forvaltningsplan for de forvilla kystgeitene på Skorpa og avdekke videre kunnskapsbehov

Status Avsluttet
Eksternt prosjektnettsted Lukket Facebookgruppe: Kystgeita på Skorpa
Start- og sluttdato 25.04.2019 - 01.12.2019
Prosjektleder Lise Grøva
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Vilt og utmarksressurser
Samarbeidspartnere Herøy kommune (Kristin Myrene), Alf Ottar Folkestad, NORSØK (Kristin Sørheim), Norsk genressurssenter (Nina Hovden Sæther), NordGen (Peer Berg)
Totalt budsjett 500000
Finansieringskilde Regionalt forskningsfond MidtNorge, Norsk genressursenter, NordGen og Herøy kommune.

Det finnes noen forvilla kystgeiter i Møre og Romsdal på Skorpa og Sandsøya.Kystgeita i Norge regnes for truet og er ifølge FAO og Genressursutvalget for husdyr definert som en bevaringsverdig rase. Gjennom blant annet Konvensjonen om biologisk mangfald (CBD) forplikter Norge seg til å ivareta genetisk variasjon innen norske husdyrraser, heriblant kystgeita. Kystgeita som beitedyr bidrar også til å ivareta den trua naturtypen kystlynghei, som er et nasjonalt verdifullt kulturlandskap. Det har i lengre tid vært diskusjon om forvaltingen av de forvilla kystgeitene i Møre og Romsdal. Mattilsynet uttrykker bekymring i forhold til dyrevelferdsmessige aspekter hos disse forvillede kystgeitene (Mattilsynet, 2014). Miljødirektoratet er opptatt av at det fortsatt bør gå beitedyr på Skorpa. Miljødirektoratet definerer ikke kystgeitene under viltbegrepet og de er dermed ikke omfatta av naturmangfoldloven (Miljødirektoratet, 2011). Kystgeitene i Møre og Romsdal er av stor regional betydning både kulturhistorisk og for fremtidig verdiskapning.
 
Det er ingen vitenskapelig dokumentasjon om kystgeita. Det er behov for kunnskap om bestandsdynamikk, reguleringsfaktorer og utvikling av Skorpageitene for å sikre at forvaltningen av geitene blir kunnskapsbasert. Dette innebærer behov for kunnskap om kystgeita sine særskilte behov og genetiske studier for å si noe om den genetiske variasjon og verdien av de forvilla kystgeitene. Prosjektet har som mål å utarbeide et forslag til en kunnskapsbasert forvaltningsplan for de forvilla kystgeitene.