Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Helse, miljø og sikkerhet i reindriften

INAKTIV SIST OPPDATERT: 08.10.2020
Slutt: mars 2018
Start: sep 2016

I Norge er reindrift hovedsakelig nomadisk. Dyrene flyttes over store områder minst to ganger i året og de samles i gjerdeanlegg der individer fanges, holdes fast og merkes, medisineres eller sorteres ut til slakt. Arbeidet gjøres manuelt, ofte under lave temperaturer og med relativt stor risiko for belastningsskader for reindriftsutøveren. Formålet med dette prosjektet var å kartlegge kritiske faktorer i reindriftsutøvernes arbeidsmiljø og behovet for helse, miljø og sikkerhetstiltak for denne arbeidsgruppen i Norge i dag.

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 11.09.2016 - 31.03.2018
Prosjektleder Grete H. M. Jørgensen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Fôr og husdyr
Samarbeidspartnere SLU Alnarp
Totalt budsjett 990000
Finansieringskilde Reindriftens Utviklingsfond og egeninnsats fra reindriftsutøvere

Ved hjelp av litteraturstudier, semi-strukturerte intervjuer og direkte målinger av arbeidsbelastning på reindriftsutøvere som utfører vanlige arbeidsoppgaver i sin daglige drift fant prosjektet flere viktige resultater. Vibrasjoner og belastning fra motorkjøretøy ser for eksempel ut til å være stor for reindriftsutøverne. Prosjektet har fremskaffet kunnskap om helse, miljø og sikkerhet i reindriften som bidrar til å nå målet om en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift for fremtiden.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom NIBIO og SLU Alnarp med forskere Christina Lunner Kolstrup og Lillian Lavesson som prosjektmedarbeidere. Reinbeitedistrikt 7 har deltatt aktivt inn i prosjektet med innspill og ideer til nye prosjekter. De har videre vært vertskap for forskernes registreringer og de har bidratt med en stor andel egeninnsats. Rolf Rødven har også bidratt med ide og initiering av prosjektet. 

Takk til alle bidragsytere for et godt samarbeid. Kontakt gjerne prosjektleder for mer informasjon.

Publikasjoner i prosjektet

Til dokument

Sammendrag

Formålet med prosjektet var å kartlegge risiko for belastning og skade på reindriftsutøveren under ulike aktiviteter innen reindrift. Ved hjelp av videofilmer, arbeidsoppgavekartlegging, observasjon, intervjuer og registreringer av bl.a. vibrasjoner og hjertefrekvens kunne en vurdere fysisk og mental arbeidsbelastning under ulike definerte arbeidsoppgaver. Åtte arbeidsoppgaver ble identifisert og beskrevet. Av disse er arbeid med dyr i gjerdet det mest fysiske belastende, målt ved hjelp av hjertefrekvens. Dette står i kontrast til det reindriftsutøverne selv opplever som mest belastende, nemlig arbeid utenfor gjerdet (kjøring og vedlikehold og reparasjon av gjerdet). En sammenheng mellom dårlige lysforhold og langvarig opphold i kulde kan tenkes å være årsaken til at arbeid utenfor gjerdeanlegget innebærer en større opplevd belastning. I et gjerdeanlegg er det i tillegg flere folk som jobber sammen, det er mer kontrollerte forhold med lys og større anledning til å variere arbeidet og ta pauser når man trenger det.....