Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

BeiteDrone

Aktiv SIST OPPDATERT: 13.09.2023
Slutt: des 2024
Start: apr 2023

Droner er et relativt nytt verktøy med for tida dårlig kompetanseflyt, mye innovasjon og lite samhandling.

Mål 1) NIBIO ønsker å kartlegge mulighetene for bruk av droner i beitenæringene i både drift og som FKT (forebyggende- og konfliktdempende tiltak). Mål 2) Samtidig vil vi utvikle kunnskap og heve praktisk kompetanse om dronebruk parallelt i utmarksnæringene og hos rådgivere ved NIBIO i Nordland, Troms og Finnmark. Mål 3) NIBIO vil teste og utvikle nye metoder for dronebruk som kan bidra til å effektivisere beitenæringene og redusere tap av beitedyr til fredet rovdyr.

 

Status Pågående
Start- og sluttdato 15.04.2023 - 31.12.2024
Prosjektleder Gabriela Wagner
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Vilt og utmarksressurser
Totalt budsjett 500000

Delmålene er:

  • En litteraturgjennomgang med spesielt fokus på dronebruk under (sub)arktiske forhold.
  • Et nettverk og en arena for kunnskapsutveksling og -utvikling som kan bl.a. involvere forskere i Nord (NIBIO, NORCE, NINA, NPI, HI, Universitetene), ingeniører, spesialister på maskinlæring, dronebrukere i landbruk og reindrift, redningstjenestene (røde kors, brannvesenet), droneselskaper (f.eks. Biodrone, Tundradrone), SNO (Statens naturoppsyn), fellingslag og Statsforvalterembetene (f.eks. rovviltnemda).
  • Gjennomføre pilottests for innovasjonsfremmende dronetiltak i felt som kan brukes som grunnlag for nye FoU søknader.
  • Kommunisere resultatene gjennom aktiv rådgiving, diskusjonsgrupper (f.eks. har NIBIO allerede en slik gruppe for dronebrukere i reindriftsnæringen), møter, foredrag, videos, sosiale medier, rapporter og evt. vitenskapelige artikler.
  • Innovasjonsfremmende FoU prosjekter

Bakgrunn

Droneteknologien tilbyr mange muligheter for å forbedre effektivitet, HMS og miljøavtrykk i beitenæringene, men dronebruk er ikke enda tilpasset nordnorske forhold. Mens droner har potensialet for å forbedre arbeidsforholdene i utmark, mangler brukere fortsatt kunnskap om de nye mulighetene og regelverket rundt dronebruk. Det finnes allerede mye informasjonsmaterial som kan tilpasses fra et to-dagers kurs NIBIO og NORCE gjennomførte for reindriftsutøvere.

Husdyr på utmarksbeite er utsatt for angrep fra fredet rovvilt (bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn). Utøvere i beitenæringen opplever mange uoversiktlige situasjoner (store arealer, kupert terreng, osv) som krever mye arbeidstid, er ofte farlig og ofte involverer motorferdsel i utmark. Droner kan være et viktig hjelpemiddel for å senke miljøavtrykk, (3) automatisk gjenkjenning og telling av dyr, (4) overvåkning av rovdyrutsatte områder, (5) kadaversøk, (6) søk av skadete eller skremte beitedyr og (7) sporing av rovdyr.

De fleste bruker droner i åpen kategori, altså innen synsrekkevidden (Visual Line of Sight, VLOS). Dronebruk i spesifikk kategori (utenfor synsrekkevidde, Beyond Visual Line of Sight, BVLOS) forutsetter en signifikant kompetanseheving og godkjenning av Luftfartstilsynet som droneselskap, noe de fleste anser som for ressurskrevende. Kommunale skadefellingslag, statsforvaltere, beitebrukere og SNO har så langt liten eller ingen erfaring med bruk av droner i sin virksomhet, men ønsker FoU prosjekter og rådgiving. NIBIO jobber allerede med informasjonsmøter for reindrift som kan godt utvides til andre beitebrukere.

Planlagt aktivitet

1. Litteraturarbeid for å kartlegge behov for forskning på og utvikling av dronetiltak i utmarksnæringene.

2.