Hopp til hovedinnholdet

Samarbeidsavtale med Pilotgård Algeproduksjon Folvengaard

Folven_Header_blank

Gjennom denne samarbeidsavtalen skal Folvengaard as utvikles som en Pilotgård for innføring av algeteknologi og beslektede teknologier i norsk landbruk.

Folvengaard har gjennom en utredning av ressursene ved Folven i Stryn, finansiert av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Landbruksavdelinga, sett på ulike muligheter for å forbedre og fornye eksisterende landbruksproduksjon i området. I denne sammenhengen har de utviklet en helhetlig modell for utvidet bruk av den viktigste og mest tilgjengelige ressursen i området; store mengder rent ferskvann. De har undersøkt muligheter for ferskvannsoppdrett av røye gjennom et prosjekt finansiert av Marint Verdiskapingsfond og får nå på plass infrastruktur for dyrking av mikroalger til ulike formål.

Folvengaard as er også en av de kommersielle partnerne i det NIBIO koordinerte forskningsprosjektet ALGAE TO FUTURE (A2F) finansiert av Norges forskningsråd under BIONÆR programmet.

Hovedmålet med ALGAE TO FUTURE (A2F) prosjektet er å legge grunnlaget for industriell mikroalgeproduksjon i Norge med bruk av naturressurser i kombinasjon med avfallsstrømmer fra eksisterende produksjonslinjer innen landbruk, akvakultur og prosessindustri. Prosjektets norske og utenlandske forsknings- og næringslivspartnere vil utvikle et nettverk av algedyrkere i Norge tilpasset flere eksisterende produksjonslinjer i landbruk, havbruk og prosessindustri. Nettverket vil produsere spesialisert algebiomasse som tas videre for testing og produktutvikling mot sluttprodukter innen mat og fiskefôr.

Folvengaard as vil være en viktig medspiller for NIBIO for innføringenav mikroalgedyrking i landbruket.

Både NIBIO og Folvengaard har kompetanse innen algeteknologi/bioøkonomi knyttet til anvendelse av mikroalger som produksjonssystem for biologiske produkter som kan nyttes innen fôr- og matproduksjon, samt produksjon innen farmasi og kosmetikk.

Folvengaard as vil være en av NIBIOs foretrukne samarbeidspartner i søknader som har som mål å bidra til å utvikle en bærekraftig mikroalgeindustri innenfor den norske bioøkonomien de nærmeste 10-15 årene. I tillegg til å være partner i A2F har NIBIO og Folvengaard as, sammen med Universitetet i Oslo, sendt en utredningsprosjektsøknad til Landbruksdirektoratet, Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. I tillegg planlegges det å skrive flere søknader neste år.

NIBIO, som eies av Mat- og Landbruksdepartementet, har gjennom avtalen med Folvengaard Pilotgård fått en unik mulighet til å bidra ytterligere til det grønne skiftet og omstillingen i norsk landbruk.