Skogforvaltning

Avdelingen framskaffer forskningsbasert kunnskap om hvordan ulik skogbehandling påvirker den norske skogens struktur og tilvekst, herunder hvordan man gjennom skogbehandlingen kan påvirke skogens motstandsdyktighet i et endret klima. Forskningen søker å optimalisere bærekraftig produksjon av trevirke og andre økosystemtjenester fra skog.

Sentrale arbeidsområder:

  • Tømmerproduksjon og karbondynamikk
  • Skogbehandling for å møte samfunnets behov for ulike økosystemtjenester
  • Redusering av risiko for skogskader
  • Utvikling av beslutningsstøtteverktøy for skog
  • Scenario-baserte prognoser for skog og tilhørende økosystemtjenester
  • Biogeokjemiske prosesser i skog, inkludert flukser av CO2 og metan
  • Biogeofysiske prosesser i skog, inkludert hydrologi og energiutveksling
  • NIBIO’s langsiktige feltforsøk i skog