Fotoarkiv

Bileta i arkivet kan nyttast vederlagsfritt i redaksjonell samanheng. Bileta er berekna til bruk i omtale og presentasjon av NIBIO sine aktivitetar. For anna bruk, vennligst kontakt instituttet. Fotograf og kjelde må oppgjevast.

Alle bileta i NIBIO sitt biletarkiv er verna av åndsverksloven. For å kunna nytta bileta frå NIBIO sitt biletarkiv må avtalevilkåra aksepterast. Gjenbruk eller bruk i annan samanheng kan ikkje gjerast utan samtykke frå kommunikasjonsstaben.


Copyright - opphavsrett

Kvart enkelt bilete vert kreditert på følgjande måte:
Foto: Førenamn Etternavmn /NIBIO (eller tredjepart)

Kreditering skal stå på eller i umiddelbar nærleik til biletet. På trykksaker skal fotograf oppgjevast på kolofonsida.

 
Slik brukar du arkivet

Bruk søket for å finna fram til ynskte bilete, eller klikk på dei ulike fagområda.

 
Bileta finst i tre storleikar:

  • liten for bruk på web
  • middels for bruk i PowerPoint, Word
  • stor for bruk i trykksaker som rapportar, aviser og tidsskrifter 

 
Kontakt

Har du spørsmål andsynes bruk av NIBIO sitt biletarkiv, kontakt redaktør for biletarkivet, Lars Sandved Dalen.