Hopp til hovedinnholdet

Sluttseminar for prosjektet Økokorn 2012-2016

IMG_4936_cropped.jpg

Foto: NIBIO.

Torsdag 27. oktober inviteres landbruksrådgivere, økobønder og andre interesserte til fagseminar om økologisk kornproduksjon på Ås. Seminaret marker slutten på et femårig forskningsprosjekt.

Kunnskapen om biologi og bekjempelse av ulike rotugras har økt betydelig de siste årene. Likevel utgjør disse artene fremdeles en stor utfordring for mange økologiske kornbønder. Både for å finne gode løsninger for økologisk produksjon, men også fordi ikke-kjemiske metoder skal stå sentralt i integrert plantevern, er det svært viktig med forskning for å utvikle effektive og miljøvennlige metoder uten bruk av ugrasmidler.

Innen plantevern har forskningsaktivitetene i hovedsak fokusert på: (1) Optimalisering av dagens jordarbeidingsstrategier med vektlegging på type utstyr og innstilling av dette, og når og hvor ofte tiltaket skal utføres. (2) Finne nye strategier for kontroll av rotugras uten intensiv jordarbeiding. Sist sommers debatt om glyfosat og potensiale for alternativer til bruk av ugrasmidler har i stor grad aktualisert tematikken i Økokorn-prosjektet.

Interessante resultat fra forskningsprosjektet vil bli presentert på seminaret i Ås 27. oktober.  

 

Alternativ til husdyrgjødsel i økologisk korndyrking

I områder uten husdyr kan næringsforsyning være en stor utfordring i økologisk korndyrking. I prosjektet har vi undersøkt om matrester og andre organiske avfallsprodukter kan fungere som gjødsel for økologisk korn. Prosjektet har blant annet inkludert flere forsøksserier på ulike lokaliteter i Norge hvor biogassrest og andre avfallsprodukt har blitt testet ut for gjødselvirkning. Resultatene har også relevans for konvensjonell korndyrking, da tilgangen på organisk gjødsel basert på avfall fra storsamfunnet, har økt betraktelig de seinere årene. 

Bildestripe-Okokorn.jpg

 

Effektiv kornproduksjon på husdyrløse økobruk gjennom bedre næringsforsyning og plantevern

Hovedmålet for prosjektet har vært å skaffe kunnskap for å sikre høye og stabile kornavlinger på husdyrløse økobruk. Hovedfokuset har vært å finne effektive metoder for ugrasbekjempelse og god næringsforsyning. Det er også gjennomført studier av hvordan tiltakene har påvirket forekomst av kornsjukdommer, og det er sett på økonomiske aspekter ved ulike behandlinger og miljøeffekter. Målet er høye og stabile kornavlinger i en situasjon der 70 prosent av økokornet importeres per i dag.

Prosjektet har vært gjennomført over fem år, og involvert fem avdelinger i NIBIO. I tillegg har det vært et omfattende samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk Landbruksrådgiving, Høgskolen i Hedmark, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) og Aarhus Universitet.

 

Finansiering

I tillegg til forskningsmidler fra fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA), gitt gjennom Norges Forskningsråd, har flere aktører innen avfallsbransjen, samt maskinomsetning og kraftfôr og mølleindustrien, bidratt med økonomisk støtte til prosjektet.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.