Hopp til hovedinnholdet

Ny vår for kulturlandskapet på Sør-Gjæslingan

DSC_1905 r_cropped.jpg

Sør-Gjæslingan. Foto: Per Vesterbukt.

Det gamle kulturlandskapet som omkranser bebyggelsen på det fredede fiskeværet Sør-Gjæslingan har vært preget av mangel på skjøtsel i lang tid. Nå får det flere tusen år gamle kulturlandskapet en etterlengtet restaurering.

Sør-Gjæslingan er et fraflyttet fiskevær som ligger ut mot havstykket Folla, 25 km sørvest for Rørvik i Nord-Trøndelag. Været omfatter 80 øyer, holmer og skjær, og var i sin tid det viktigste fiskeværet sør for Lofoten. I 2010 ble det fredet som et kulturmiljø med nasjonale verdier. Formålet med fredningen er å bevare det særegne fiskeværet og dets kvaliteter slik at også kommende generasjoner skal få kunnskap og opplevelser om hvordan livet utartet seg på et fiskevær som Sør- Gjæslingan. I tillegg er Sør-Gjæslingan et av 23 nasjonale referanseområder for den rødlistede naturtypen kystlynghei.  Kulturlandskapets verdier er derfor en viktig del av det vernede kulturmiljøet på Sør-Gjæslingan.

Som følge av fredningen har Samarbeidsforum for Sør-Gjæslingan startet en rekke tiltak for å restaurere og bevare de kulturbetingede naturtypene på øygruppen, som er formet gjennom flere tusen år med bosetting. I forbindelse med dette arbeidet har NIBIO gjennomført kartlegging av naturtyper, utformet skjøtselsplaner bl.a. for naturtypene slåttemark og kystlynghei, samt fellesarealer ved bebyggelsen. Det er også opprettet et overvåkningsprosjekt på hundekjeks, der hensikten er å registrere endringer i populasjonsdynamikken hos arten som respons på skjøtselstiltak. 

DSC02622 r.jpg
Gammel kystlynghei på Kjerkøya. I bakgrunnen skimtes bebyggelsen på Flatholmen og Heimværet. Foto: Per Vesterbukt, NIBIO.

 

Bevaring av særpreget betinger bevaring av kulturlandskapet

Kartleggingen NIBIO utførte viste at kystlyngheia er preget av svak skjøtsel med gammel forvedet lynghei og oppkomme av einer- og vierbusker. Mer interessant var registreringen av oppslag med rogn, bjørk og osp på samtlige av de større øyene. Dette viser at ved langvarig fravær av skjøtsel finnes potensiale for utvikling av tresjikt på disse øyene. Det betyr også at beliggenheten ute i havet med et sterkt oseanisk klima med vindslitasje og sjøsprøyt ikke er tilstrekkelig for at det åpne lyngheilandskapet opprettholder seg selv. Det er avhengig av kulturbetinget skjøtsel.   

Skal man ivareta det unike kulturmiljøet på Sør-Gjæslingan som helhet må man også ta vare på den kulturbetingede utmarka på øyene. Som et første steg mot dette ble det i 2015 opprettet sommerbeite på Kjerkøya med gammelnorsk sau, en rase som er tilpasset utegangerdrift for store deler av året. De påfølgende årene er det planlagt beite med sau, samt gjeninnførsel av lyngsviing på de større øyene i fiskeværet. I sum øker dette den ernæringsmessige kvaliteten på kystlyngheia som helårsbeite, i tillegg til at landskapsverdien øker.

 

DSC02767 r.jpg
Parti fra øya Heimværet med tett oppslag av osp, rogn og bjørk. Dette viser at på sikt kan det åpne landskapet på Sør-Gjæslingan bli skogkledd ved fravær av skjøtsel. Foto: Per Vesterbukt, NIBIO.
 

En kamp mot hundekjeks – som kan vinnes

En anen utfordring er etablering og spredning av høgstauder i slåtte- og fellesareal ved bebyggelsen. Etter at fiskeværet ble fraflyttet har særlig hundekjeks hatt sterk spredning på flere av øyene og er ansett som en problemart. Etter anbefalinger fra NIBIO gjennomføres nå ulike miljøvennlige metoder for å redusere utbredelsen med hundekjeks og få gjenopprettet mer av de artsrike slåtteengene mellom husene. Det er startet flerårig overvåkning av hundekjeks, hvor en ønsker å teste ut endringer i populasjonsstrukturen hos arten som respons på gjeninnførsel av slått. Dette vil kunne gi kunnskap som forvaltningen vil ha stor nytte av, både ved restaurering og skjøtsel av verdifulle naturtyper og som tiltak mot spredning av hundekjeks generelt.

DSC_0755 r.jpg
Gammel slåttemark på Heimværet dominert av hundekjeks. Her er nå skjøtsel gjeninnført siste to år, der hensikt er å redusere utbredelsen med hundekjeks og tilbakeføre slåttemarka til opprinnelig tilstand. Resultatene er positive så langt. Foto: Per Vesterbukt, NIBIO.
 
Sør-Gjæslingan

Sør-Gjæslingan er et fraflyttet fiskevær i Vikna kommune i Nord-Trøndelag. Området omfatter om lag 80 øyer, holmer og skjær, og er i dag et fredet kulturmiljø som har nasjonal verdi.

Funn fra steinalderen antyder en tidlig bosetting. Funnene er interessante ettersom de beskriver en tidlig blandingsøkonomi mellom fiske og jordbruk som har vært typisk for kystbefolkningen helt fram til siste århundre.

De første skriftlige kildene der Sør-Gjæslingan omtales som fiskevær kommer fra 1597 og 1610. Været er et eksempel på mange hundre års fiskeværhistorie langs kysten, og har vært ett av de største og viktigste fiskeværene sør for Lofoten

Øyene og holmene har over tid hatt ulike bruksområder, men samlet sett inngått som en del av en større helhet

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.