Hopp til hovedinnholdet

Norsk-russisk skolesamarbeid om skog

image019_cropped

Tema for årets skolesamling var skog, skogtyper og arter som lever i skog. Foto: Paul Eric Aspholm.

Hvert år møtes norske og russiske skoleelever til kulturutveksling og naturfaglig samarbeid. Under årets skolesamling på Kolahalvøya fikk elevene blant annet være med på ringmerking av fugler.

NIBIO Svanhovd samarbeider med 5 norske og 11 russiske ungdomsskoler i prosjektet «Fenologi på Nordkalotten» som har pågått siden 2001.

Tidligere denne måneden deltok 44 elever og 14 lærere på skolesamling i Kandalaksja, helt innerst i Kvitsjøen. Fra norsk side deltok elever og lærere fra Alta ungdomsskole og Vestre-Jakobselv skole, samt arrangørene Victoria Gonzales, Paul Eric Aspholm og prosjektleder Tor-Arne Bjørn (alle fra NIBIO).

- Dette var den attende skolesamlingen i prosjektet, forteller forsker og forskningsformidler Paul Eric Aspholm ved NIBIO Svanhovd. Han har vært med på de fleste samlingene og kjenner Kolahalvøya og de norsk-russiske grenseområdene godt.

Fra grenseovergangen på Storskog gikk turen østover mot Murmansk, og deretter sørover via Montsjegorsk til havnebyen Kandalaksja. Underveis formidlet Aspholm variert kunnskap om natur, miljø, historie og geologi som kunne observeres fra bussvinduet.

DSC02341_cropped.jpg
Forsker og og forskningsformidler Paul Eric Aspholm ved NIBIO Svanhovd. Foto: Tor-Arne Bjørn.

Tema skog

- Skolesamlingene arrangeres annethvert år på norsk og russisk side, forteller Aspholm. Årets tema var skog, skogtyper og arter som lever i skog.

I løpet av fem dager fikk elevene oppleve variert natur, kombinert med gruppearbeid der norske og russiske elever samarbeidet. Resultatene fra gruppearbeidet ble presentert på samlingens siste dag.

På årets program sto blant annet feltarbeid i fjellområdet Volostnaya, der elevene fikk lære om vegetasjonen i tre ulike klimasoner: tundra-, fjelltundra- og alpin sone. Ved Kandalaksja historiske museum fikk ungdommene en forelesning om pomorene og skoltesamene, og ved naturmuseet til Kandalaksja zapovednik fikk elevene en innføring om flora og fauna. Det store verneområdet har et rikt plante- og dyreliv og omfatter arealer både i Kvitsjøen og langs nordkysten av Kolahalvøya.

- Det var også interessant å besøke fossefallet i Kolvitsa-elven og trehusbebyggelsen i landsbyen Kolvitsa, forteller Aspholm. Vi besøkte også en fuglestasjon der forskere fra Kandalaksja zapovednik holdt på med ringmerking. Her fikk elevene lære prinsippene for ringmerking og hvordan metoden kan bidra til ny kunnskap om fuglenes trekkruter og rasteplasser.

DSC02327_cropped.jpg
Norske og russiske skoleelever på ekskursjon utenfor Kandalaksja. Foto: Tor-Arne Bjørn.

Samarbeider om fenologi og klimaendringer

Phenology of the North Calotte (PNC) består av en naturfaglig del og en kulturutvekslingsdel, og hovedmålsettingene med prosjektet er å øke lærere og elever sin kompetanse og interesse for naturen generelt og fenologi og klimaendringer i Barentsregionen spesielt, samt å opprettholde et etablert fenologisk nettverk og et norsk-russisk undervisningssamarbeid om miljø.

Den naturfaglige delen av prosjektet går ut på å registrere årvisse hendelser i naturen, slik som tidspunkter for blomstring, blad utspring og bærmodning. Registreringene foretas om våren og høsten, og inkluderer 18 forskjellige fugle-, insekt- og plantearter i tillegg til fysiske parametere som snø- og isdekke ifølge spesielt utarbeidet manual. De ulike skolene benytter seg av egnede observasjonsområder i nærheten av skolen, og områdene oppsøkes regelmessig av elevene i løpet av registreringsperiodene. Prosjektet har en bevisst tverrfaglig profil med IKT som et viktig arbeidsverktøy i prosjektutøvelsen, og alle skolene legger inn registreringene sine på prosjektets internettside. 

Gjennom prosjektet får skolene dermed et verktøy for å kunne påvise lokale og regionale klimaendringer. Dataene som elevene samler inn blir i tillegg brukt av forskere som jobber med klimaendringer, hvor de fenologiske observasjonene benyttes til korrigering av vegetasjonsmålinger med satellittbasert teknologi. Internettsiden åpner i tillegg for at skolene kan hente ut data fra de andre skolene og anvende dem i tverrfaglige prosjektarbeid med f. eks. matematikk, engelsk, geografi, kunst og håndverk.

Kulturutveksling skjer gjennom årlige skolesamlinger (september), der deltagerskolene fra Norge og Russland deltar med en liten gruppe elever og en lærer. Samlingene fungerer som en slags leirskole og har både en faglig og sosial profil, og utgjør hovedarrangementet i skoleprosjektet. Før skolesamlingene arrangeres det et seminar (mars) for de involverte lærerne. Her er det rom for å utveksle erfaringer fra registreringene og diskutere ulike undervisningsmetoder.

PHENOLOGY OF THE NORTH CALOTTE

Målsettingen med prosjektet er å:

  • Øke den naturfaglige kompetansen blant skoleelever på ungdomstrinnet ved innlæring av en del nøkkelarter for nordlige økosystem og å bevisstgjøre elevene på tidspunkter for årlige hendelser i naturen sett i relasjon til klimaendringer i nordområdene.
  • Stimulere til at skoleelever og lærere bidrar til en bærekraftig utvikling av samfunnet.
  • Medvirke til gjensidig forståelse og respekt for kultur og tradisjon på tvers av landegrensene gjennom å skape arenaer for bedre kontakt mellom skoler og faginstitusjoner.
  • Lære elevene vitenskapelig metode og bidra til økt interesse for forskning.
  • Medvirke til økt bruk av IKT på skolene som bidrar i prosjektet.
  • Stimulere til bedre engelskkunnskaper blant de norske og russiske elevene som deltar i prosjektet

Prosjektet er finansiert av Klima og miljøverndepartementet som en del av det bilaterale miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland.

DSC02350_cropped.jpg
På besøk i den lille landsbyen Kolvitsa ved Kvitsjøen. Foto: Tor-Arne Bjørn.
DSC02338_cropped.jpg
Utsikt over Kandalaksja innerst i Kvitsjøen. Foto: Tor-Arne Bjørn.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.