Hopp til hovedinnholdet

NIBIO markerer World Wetlands Day

mg201208_DSC_8233

Vadefugler trekker over lange avstander og er avhengige av næringsrike våtmarker både langs trekkrutene, i hekkeområdene og overvintringsområdene. Fra George C. Reifel Migratory Bird Sanctuary, Delta, British Columbia, Canada. Foto: Morten Günther.

I dag er den internasjonale våtmarksdagen, World Wetlands Day. Målet er å skape bevissthet omkring våtmarker og hvordan de kan ivaretas på en bærekraftig måte.

Våtmark blir definert på ulike måter, men generelt sett kan det beskrives som mark der det finnes vann nær overflaten gjennom hele eller store deler av året.

Våtmarksområdene er blant de biologisk mest produktive områdene i verden. De bidrar til å skape et variert landskapsbilde og til å øke opplevelsesrikdommen i naturen, og flere er viktige rekreasjonsområder. I tillegg har de gjerne en rik flora og fauna, og mange plante-, insekt- og fuglearter er helt avhengige av disse naturtypene for å klare seg.

I Nord-Europa har våtmark, da særlig myr, betydd mye for matproduksjon opp gjennom. Å sikre god bærekraftighet knyttet til denne bruken er utfordrende og et tema som vekker stor interesse og engasjement hos både forskere og befolkningen for øvrig.

Subsidence2
Myr er kilde til utslipp av klimagassene karbondioksid, metan og lystgass. Foto: Hlynur Oskarsson.

Viktig forskningstema ved NIBIO

For å skape bevissthet omkring våtmarker og hvordan de kan ivaretas på en bærekraftig måte, er 2. februar utnevnt til den internasjonale våtmarksdagen, World Wetlands Day. Dagen markerer vedtaket fra 2. februar 1971 om Konvensjonen om våtmarker, også kalt Ramsar-konvensjonen, som er en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker.

Myr og våtmarker er et viktig forskningstema ved NIBIO og flere av prosjektene ved instituttet har som utgangspunkt å finne løsninger for bærekraftig bruk av myr, både i inn- og utland. Noen områder som instituttet jobber spesielt mye med er dyrkingspraksis på myr i jordbruket, samt restaurering av myr som er tatt ut av jordbruksdrift eller har vært brukt til utvinning av torv.

Peatologists
På Smøla pågår forsøk for å restaurere myr. Foto: Hlynur Oskarsson.

Barnas våtmarksdag

I forbindelse med Våtmarksdagen arrangeres det et stort antall aktiviteter over hele verden om bærekraftig bruk av myr og våtmarker. Her til lands går Barnas våtmarksdag av stabelen søndag 4. februar på Lilløyplassen naturhus i Lysaker. Her kan barn lære om hva slags dyr som lever i våtmarka og hvorfor myr er så viktig. Les mer om arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/1979817838951381/

Les mer

World Wetlands Day

Om Ramsar-konvensjonen (Convention of Wetlands)

Temaside om NIBIOs forskning på myr: https://nibio.no/tema/miljo/tiltaksveileder-for-landbruket/tiltak-mot-klimagassutslipp-fra-landbruket/myr-og-karbon?locationfilter=true

Peatwise (2017-2019) er et NIBIO-koordinert EU-prosjekt på myr. Prosjektet i korte trekk: Wise use of drained peatlands in a bio-based economy: development of improved assessment practices and sustainable techniques for mitigation of greenhouse gases. http://www.eragas.eu/index.php/research-projects/peatwise

RePeat (2017-2020) er et EU-prosjekt på myr der NIBIO utgjør én av samarbeidspartnerne. Prosjektet i korte trekk: REstoration and prognosis of PEAT formation in fens - linking diversity in plant functional traits to soil biological and biogeochemical processes. http://www.biodiversa.org/975

TropDec  (2017-2021) er et myrprosjekt NIBIO deltar i som tar utgangspunkt i myrområder i Sør-øst Asia, nærmere bestemt Indonesia. Prosjektet i korte trekk: Tropical peat decomposition under land-use change: adaptation to resources and conditions. http://blogs.helsinki.fi/jyjauhia/projects/tropdec/

MYR (2018-2021) er et prosjekt finansiert av Bionær-programmet til Forskningsrådet. Målet er å undersøke hvilke klimaeffekter ulike måter å forvalte myr på har. Prosjektet i korte trekk: Klimasmart bruk av organisk jord in Norge.

PeatInvert (2017-2019) er et forskningsprosjekt der det skal undersøkes om omgraving av myr kan redusere utslipp av klimagasser i forhold til grøftet myr. Prosjektet er et samarbeid mellom NIBIO, NORSØK, NMBU og Landbruk Nordvest.

Temaside om myr og andre vegetasjonstyper: http://bit.ly/2nwmhaq

Fra Wikipedia om våtmark: https://no.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5tmark

 

Simon and the pond4.jpg
Restaurering av myr innebærer å tilbakeføre menneskepåvirket myr til naturlig tilstand gjennom tiltetting av grøfter, heving av grunnvannstanden og gjeninnføring av myrvegetasjon. Her fra restaureringen på Smøla. Foto: Hlynur Oskarsson.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.