Hopp til hovedinnholdet

Matindustrien i bioøkonomien

TineMediebank2_Mat og industri2015bilde_Norwegia_cropped.jpg

Produksjon av Norvegia. Foto: Tine Mediebank.

Forskning og forskningsbasert innovasjon er en forutsetning for å videreføre en norsk næringsmiddelindustri med høy konkurranseevne. Det er også avgjørende for å tilpasse seg en framtid med bioøkonomi.

Til tross for økt verdiskaping i matindustrien, er likevel andelen til forskning lav viser NIBIO-rapporten Mat og industri 2015. Den ble lagt frem under NHO og NIBIO’s årlige konferanse for norsk matindustri torsdag.

 

Ros fra Listhaug

Deltakerne på konferansen i Oslo fikk likevel ros fra landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

- Jeg har utfordret dere tidligere på at matindustrien har vært for dårlig til å utnytte skattefunnordninga. Men nå kan jeg fortelle at jordbruk og matsektoren har økt bruken med 55,4 prosent. Det er fantastiske tall, og langt over den generelle økningen på 28 prosent i 2015.

Listhaug var tydelig på at forskning og innovasjon er helt avgjørende for å lykkes innen bioøkonomi. Derfor har regjeringen også forbedret skattefunnordninga. Den andre forutsetningen for å lykkes med bioøkonomi er lønnsomhet og et marked som etterspør produktet, mente landbruks- og matministeren.

Listhaug er en av tre statsråder som har ansvar for regjeringens arbeid med en nasjonal bioøkonomistrategi. Den skal legge til rette for nye og innovative næringer som kan styrke grønn konkurransekraft og gjøre norsk økonomi mindre sårbar for svingninger i petroleumssektoren.  Status for dette arbeidet ble også lagt frem under seminaret, men Listhaug er usikker på om strategien kan legges frem som planlagt mot slutten av året.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Mat og industri 2015. 

 

Mat og industri 2015

Rapporten Mat og industri 2015 er utarbeidet av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) med flere oppdragsgivere. (Se faktaboks og lenke) Den beskriver status og trender på sentrale områder for norsk matindustri, inkludert en konjunkturundersøkelse fra våren 2015. Generelt viser rapporten en positiv utvikling, med økning i både antall bedrifter, produksjonsverdi, bruttoinvesteringer og verdi­skaping. Men samtidig er altså egenandelen til forskning lav, og langt under øvrig industri i Norge.

Samtidig er forskning og utviklingsarbeid helt grunnleggende for at matindustrien skal kunne produsere mat som er tilpasset etterspørsel fra forbrukerne og til en akseptabel pris. Spesielt på bakgrunn av at Norge har høye lønns- og råvarekostnader sammenlignet med EU. Selv med tollbeskyttelse merker industrien en økt konkurranse utenfra. Norsk andel av hjemmemarkedet har falt i underkant av ti prosent den siste ti årsperioden. 

 

Stor interesse

Det var stor interesse for NHO og NIBIOS seminar og presentasjon av rapport, med over 120 deltakere fra næring, forskning og forvaltning. Signe Kårstad og Ivar Pettersen fra NIBIO presenterte selve rapporten, som viser at både sysselsetting og produktutvikling har vært stabil.

Men driftsmarginen har gått ned fra rundt fire til tre prosent i perioden 2004 til 2013, samtidig som kapitalavkastningen har økt. Likevel konkluderer rapporten med at næringa viser tegn til svekket konkurransekraft.

På den positive siden viser rapporten at verdiskapingen i matindustrien har vært sterkere enn i øvrig industri de siste årene, særlig etter finanskrisen i 2008. Dette kan forklares med at matindustrien er noe mindre sårbar ovenfor konjunktursvingninger.

Sylvi-Listhaug-Mat-og-industri-2015.jpg
Fra konferansen Mat og industri 2015 i Oslo, torsdag 22. oktober 2015. Foto: Jon Schärer, NIBIO.

Bioøkonomi i industri

Matindustrien i bioøkonomien var tema for årets konferanse. Ved siden av Sylvi Listhaug, tok flere av innlederne opp utfordringer muligheter for en overgang til det grønne skifte. En av de som sterkest ser mulighetene i Norge, er Alvhild Hedstein, adm. direktør i NIBIO:

- I tillegg til å forstå hva slags samfunnsendringer dette kan dreie seg om, må vi forstå det norske ressursgrunnlaget. Vi er av verdens giganter når det gjelder sjøareal med liv i havet, på sjøbunnen og under havbunnen. Og på landjorda kan det universet som mikrobiologien utgjør i jordsmonnet bli en vel så stor ressurs i framtiden.

Hedstein mener kompetansen blir en avgjørende faktor for verdiskapingen og vår evne til å utvikle konkurransedyktig næringsvirksomhet.

Mens Alvhild Hedstein åpnet torsdagens seminar, ble den avsluttet med en politisk debatt. Her deltok Gunnar Gundersen(H), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Une Aina Bastholm (MDG) i en samtale med ordstyrer Ivar Pettersen fra NIBIO. 

Seminar: "Mat og industri 2015"

Matindustrien i bioøkonomien: Nytt grunnlag for langsiktig norsk verdiskaping?

Et heldagsseminar av NIBIO og NHO Mat og Drikke torsdag 22.oktober.

Her møttes, politikere, forskere, samt representanter fra forvalting, fagbevegelse, matindustribedrifter, m.fl. for å presentere grunnlaget for matindustrien i bioøkonomien, og de ulike utfordringer og muligheter.

Bioøkonomien dreier seg om å gå bort fra en fossil økonomi basert på kull, olje og gass, og heller utnytte og forvalte fornybare, biologiske ressurser fra bl.a. jord og hav. Bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon er viktig innenfor bioøkonomien. Spørsmålet er hva som skal til for at det grønne skiftet får en større rolle i matindustrien, og hvordan bioøkonomien kan danne nytt grunnlag for langsiktig norsk verdiskaping for matindustrien.

 

Rapport "Mat og industri"

Mat og industri 2015 er en årlig statusrapport for norsk matindustri, og publiseres i år for 16. gang. Rapporten beskriver status og trender på sentrale områder for norsk matindustri som struktur, verdiskaping, lønnsomhet og FoU-arbeid. Beskrivelsen kompletteres med en egen konjunkturundersøkelse gjennomført blant norske matindustribedrifter våren 2015.

Rapporten er utarbeidet av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på oppdrag fra NHO Mat og Drikke, Norges forskningsråd, Norsk Landbrukssamvirke, Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund og Landbruksdirektoratet.

Signe-og-Alvhild.jpg Signe Kårstad, rådgiver ved NIBIO, og administrerende direktør Alvhild Hedstein med rapporten Mat og industri 2015. Foto: Jon Schärer, NIBIO.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

Abstract

Norsk matindustri er en av Norges største fastlandsindustrier og har stor sysselsetting i distriktene med bedrifter spredt ut over hele landet. Matindustrien er en stor avtaker av produkter fra norsk primærnæring, og med unntak av fiskebransjen, selger matindustrien produktene sine først og fremst i det norske markedet. Den største andelen av mat- og drikkevarer kjøpes i dagligvarebutikker og konsumeres i husholdningene. Den samlede forbruksutgiften til mat- og drikkevarer i norske husholdninger utgjorde om lag 236,8 mrd. kroner i 2014. Tall for 2013, og beregninger gjort for 2014, viser at utviklingen for matindustrien sett under ett er positiv. Det er en økning i flere sentrale konjunkturindikatorer, som antall sysselsatte, bedrifter, produksjonsverdi, bruttoinvesteringer og verdiskaping. Verdiskapingen i matindustrien har vært sterkere enn i øvrig industri de siste årene, og særlig etter finanskrisen i 2008. Dette kan forklares med at matindustrien er mindre sårbar ovenfor konjunktursvingninger.