Hopp til hovedinnholdet

Mange funn av plantevernmidler i bekker

20140613 Vanning i Heiafeltet_cropped.jpg

Foto: Marit Hauken.

Et våtere klima gir større avrenning fra jordene. Resultater fra JOVA-programmet bekrefter at nedbøren øker. Dessuten viser analyser mange funn av plantevernmidler i bekkevann, spesielt i områder med intensiv grønnsaks- og potetproduksjon.

I 2016 ble det analysert for plantevernmidler i 62 av bekkevannprøvene som ble tatt ut gjennom sprøytesesongen i seks av overvåkingsfeltene i JOVA-programmet. Analysene inkluderte totalt 120 ulike stoffer, deriblant cirka 65 prosent av de plantevernmidlene som er godkjent for bruk i Norge. Resultatene viser, som i 2015, mange funn av en rekke plantevernmidler. Vi fant opp til tolv ulike plantevernmidler i den enkelte vannprøve, og gjorde funn i 92 prosent av prøvene.

Resultatene fra 2015 og 2016 viser flere funn enn gjennomsnittet for de foregående tre årene, da antallet funn totalt sett for alle feltene var om lag 40 prosent lavere. En sammenlikning med overvåkingsperioden før 2011 er vanskelig på grunn av en stor økning i søkespekter for plantevernmiddelanalysene i JOVA-programmet dette året. Den store forskjellen i antall funn mellom 2015-2016 og de tre foregående årene, skyldes blant annet at vi fikk tatt ut prøver for analyser for plantevernmidler kontinuerlig gjennom hele sprøytesesongen de to siste årene. Dermed fikk vi også målt effekten av all nedbør og avrenning i forbindelse med sprøyting. Det var mer nedbør enn normalt i de intensivt drevne overvåkingsfeltene på Sør- og Østlandet i 2015, mens somrene i 2013 og 2014 var tørre i de fleste av overvåkingsfeltene.

 

Flest funn av plantevernmidler i potet- og grønnsaksproduksjon

Vi gjorde spesielt mange funn av plantevernmidler i bekkevann i områder med intensiv grønnsak- og potetproduksjon i 2016, og det var funn av ett eller flere midler i alle analyserte prøver. I slike produksjoner sprøytes det generelt hyppig med en rekke ulike plantevernmidler. Totalt antall funn av plantevernmidler er generelt lavere i korndominerte nedbørfelt enn i nedbørfelt med grønnsak- og/eller potetdyrking. Det var imidlertid også også funn av plantevernmidler i samtlige analyserte prøver i kornfeltene i 2016. Resultatene for 2016 samsvarer godt med de foregående fire årene.

 

Lave konsentrasjoner av glyfosat og sulfonylurea ugrasmidler

Vi overvåker en lang rekke plantevernmidler i JOVA-programmet. Likevel er det noen mye brukte midler som krever spesielle analysemetoder og derfor ikke inngår i standardanalysene. Glyfosat og sulfonylurea lavdosemidler er blant disse. Dette kan ha spesielt stor betydning for antallet funn av plantevernmidler i korndominerte nedbørfelt. Vi gjennomførte to spesialundersøkelser med analyser av glyfosat og sulfonylurea lavdosemidler i perioden 2012-2015 og resultatene fra disse tilsier at slike midler forekommer i bekkevannet gjennom hele vekstsesongen. Konsentrasjonene vi måler er imidlertid så lave at de antas å ikke ha noen negativ effekt på vannmiljøet.

Høsten 2016/vinteren 2017 ble det tatt ut prøver i korndominerte overvåkingsfelt for en spesialundersøkelse av ugrasmiddelet glyfosat og utvalgte sopp- og ugrasmidler som sprøytes i høstkorn. Foreløpige resultater fra disse analysene viser også hyppige funn av glyfosat, men i lave konsentrasjoner.

 

Værforhold er avgjørende

Generelt kan man si at de fleste funn av plantevernmidler skyldes bruk i nærområdet. Værforholdene ved og like etter sprøyting er avgjørende for utvasking og avrenning av plantevernmidler og de høyeste konsentrasjonene påvises i bekkevann ved nedbør kort tid etter sprøyting. Transport gjennom jordprofilet er viktig for utvasking av plantevernmidler og overvåkingsresultatene viser at plantevernmidler vaskes ut fra alle jordtyper.

Resultatene fra JOVA-overvåkingen viser at sandige jordtyper i kombinasjon med produksjon som krever hyppig sprøyting for å kontrollere skadegjørere, medfører hyppige funn av plantevernmidler i bekkevann. Vi vet imidlertid fra andre undersøkelser at det er stor risiko for utvasking fra leirjordtyper med makroporer/sprekkestrukturer som gir mulighet for rask transport av vann og plantevernmidler. En del plantevernmidler forsvinner saktere fra miljøet i norsk klima enn forventet fordi nedbrytningen skjer saktere i vårt kalde klima. Dette kan vi se i overvåkingen ved at midler som ikke er rapportert brukt kan påvises (spesielt) ved større nedbør- og avrenningsepisoder på grunn av restmengder i jorda fra sprøyting tidligere år.

 

Overvåking viktig for forvaltningen

Resultater fra over 20 år med JOVA-programmet sier oss at det er viktig med overvåking for at samfunnet skal ha relevant kunnskap om mulige miljøeffekter av plantevernmidler. Overvåkingen bidrar til viktig informasjon som Mattilsynet bruker i arbeidet med godkjenning av plantevernmidler. Resultatene viser betydningen av at det fastsettes strenge regler for bruk av plantevernmidler, og at all håndtering foregår i samsvar med de kravene som er satt. 

JOVA-programmet

Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ble startet i 1992 med det formål å dokumentere landbrukets virkning på vannkvaliteten samt effekten av endringer i jordbrukspraksis og tiltaksgjennomføring. Overvåkingen foregår i 10 nedbørfelt som representerer et utvalg av de viktigste jordbruksområdene i landet med hensyn til klima, jordsmonn og driftspraksis. Avrenningen fra feltene måles kontinuerlig, og det tas ut vannføringsproporsjonale vannprøver for analyse av næringsstoffer fra alle feltene gjennom hele året og for analyser av plantevernmidler fra seks av feltene i løpet av vekstsesongen.

Arbeidet med JOVA-programmet finansieres av Landbruksdepartementet via NIBIOs grunnbevilgning. Programmet ledes av NIBIO v/Marit Hauken i samarbeid med fagansvarlige i Divisjon for miljø- og naturressurser og Divisjon for bioteknologi og plantehelse. Driften av feltene ivaretas av lokalt ansvarlige ved NIBIOs forskningsstasjoner samt Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nord-Trøndelag og International Research Institute of Stavanger (IRIS). Gårdbrukere i overvåkingsfeltene bidrar med driftsopplysninger.

Resultater fra JOVA-overvåkingen rapporteres i årlige feltrapporter for hvert nedbørfelt og i periodevise sammendragsrapporter for alle nedbørfeltene. Den siste sammendragsrapporten ble utgitt i mai 2017 og er tilgjengelig her

 

Plantevernmidler

Kjemiske plantevernmidler inkluderer midler for bekjemping av ugras, soppsjukdommer og skadeinsekter, samt vekstregulerende midler. Vannanalysene i JOVA-programmet omfatter om lag 65 prosent av ugras-, sopp- og skadedyrmidlene som er godkjent for bruk i norsk landbruk, i tillegg til en rekke tidligere godkjente midler.

I nedbørfeltene i JOVA-programmet sprøytes det meste av kornarealet med ugrasmidler og det er en økning i bruk av soppmidler. I grønnsak- og potetproduksjon brukes en rekke ugras-, sopp- og skadedyrmidler. Eng- og beitearealer sprøytes i liten grad med kjemiske plantevernmidler.  

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.