Hopp til hovedinnholdet

Inn på tunet gir mer jordbruksdrift

Aarholt_2012__DSC7142_Inn p tunet.jpg

Foto: Matmerk.

De siste årene har det vært stor oppmerksomhet rundt Inn på tunet-tjenester. I NILF-notat 2015-7 gjengis hvilke aktiviteter Inn på tunet-brukene holder på med, og hvilke utfordringer de møter. Inn på tunet er en beskyttet logo som Matmerk godkjenner bruken av.

I januar/februar 2015 ble det gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant gårdsbruk som tilbyr Inn på tunet-aktiviteter. Aktivitetene er definert som «tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk», og skal gi mestring, utvikling og trivsel for ulike målgrupper. Av 489 utsendte invitasjoner, kom det inn 187 svar.

Bakgrunn for undersøkelsen
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gjennomførte undersøkelsen på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) for å få økt kunnskap om Inn på tunet-bruk, hvilke aktiviteter de holder på med og hvilke utfordringer de møter. Prosjektet er finansiert gjennom forvaltningsstøtten fra LMD.

Hovedinntrykk og resultater
Undersøkelsen viser stor variasjon i tilbudet av aktiviteter. De vanligste er tilrettelagt undervisning for barne- og ungdomsskoleelever i form av avlastnings-, ferie- og fritidstilbud, og dagtilbud for personer med psykiske lidelser.

Ønsket om å utnytte gårdens ressurser oppgis som den viktigste motivasjonen for å starte opp med Inn på tunet. Samfunnsbehovet for tjenestene og ønsket om å utnytte egen kompetanse, er også viktige motivasjonsfaktorer.

Inntrykket er at oppstart av Inn på tunet tjenester ikke skjer på bekostning av den agronomiske aktiviteten på gårdene, men heller styrker jordbruksdrifta, og at denne blir en integrert del av Inn på tunet-tjenestene.

Resultater fra undersøkelsen viser at det er langt flere som mener at oppstart av Inn på tunet har ført til økt omfang av jordbruksdrift på gården (16 prosent), enn de som mener den er redusert (5 prosent). Undersøkelsen viser også at husdyrholdet brukes aktivt i Inn på tunet.

44 prosent sier at sysselsettinga i jordbruksdrifta har økt som følge av oppstart av Inn på tunet, mens ni prosent mener den er redusert.

Resultatene tyder på at hovedutfordringen for Inn på tunet-tilbydere er uforutsigbarhet, noe som gjør det vanskelig å planlegge.

Tjenestene selges i stor grad til kommunal sektor gjennom det som ofte er relativt kortvarige kontrakter.

Det er likevel et mindretall av deltagerne i undersøkelsen som forventer at omfanget av Inn på tunet-aktiviteten vil reduseres i fremtiden (11 prosent). 44 prosent forventer en økning. Dette antyder at Inn på tunet-tilbyderne er optimistiske med tanke på utvikling av tjenestene framover.

Anna Birgitte Milford og Heidi Knutsen har gjennomført undersøkelsen, skrevet notatet og er kontaktpersoner. Heidi Knutsen har vært prosjektleder.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.