Hopp til hovedinnholdet

Hvor er det grønne skiftet?

DSC1380_cropped.jpg

Foto: Morten Günther.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 er et løft for forskning, men det er i beste fall en næringsnøytral vridning som ikke stimulerer til det nødvendige grønne skiftet fra fossil- til bioøkonomi.

Forslaget til Statsbudsjett for 2016 er generelt et godt budsjett for kunnskapsutvikling. Den offentlige investeringen til forskning utgjør nå en prosent av BNP, selv om dette delvis skyldes en svakere BNP-utvikling. Også etablererstøtte og miljøteknologiordningen økes kraftig. 

- Det er bra at forskning og innovasjon blir styrket, sier Alvhild Hedstein, administrerende direktør i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Det viser at regjeringen ser betydningen av forskning og innovasjon for å oppnå ønsket omstilling. Jeg klarer imidlertid ikke å se at dette er tilstrekkelig for å gi noe som monner for det grønne skiftet.

Det foreslås økte bevilgninger til flere av Forskningsrådets program som er sentrale for å skape omstilling og vekst i næringslivet. Hedstein påpeker at det er flere som konkurrerer om pengene fra Forskningsrådet, og at de programmene som er styrket i stor grad er sektornøytrale.

- Vi må skape nye næringer basert på de biologiske ressursene. Da er det underlig at det satses så mye på økt fossil aktivitet framfor aktivitet på jord- og skogbaserte ressurser. Det er også merkelig at Innovasjon Norges treprogram avvikles.

- NIBIO er mer enn 50 prosent oppdragsfinansiert, blant annet fra norsk industri. Utviklingen av bioøkonomi i Norge står og faller på næringslivets investering i forskning og industrietablering.


Vridning mot blå sektor

I Landbruks- og matdepartementets budsjettforslag står det: 

«Regjeringa sette våren 2015 i gang eit arbeid for ein ny nasjonal bioøkonomistrategi. Strategien vil vere retta inn mot å gjere oss i stand til å utnytte ressursane våre på ein betre måte, skaping av nye arbeidsplassar og fornying og effektivisering i primærnæringane».

- Dessverre følger det ikke med penger i budsjettet til å følge opp Landbruks- og matdepartementets visjon for bioøkonomien, sier Hedstein.

Regjeringen foreslår å styrke marin forskning med ca. 170 millioner kroner. Det er ikke lagt opp til noen tilsvarende satsing på grønn sektor.

- Det er bra at det satses på den marine delen av bioøkonomien, men jeg savner tilsvarende satsing på grønn sektor. 

 

Små endringer i tilskudd til Norsk institutt for bioøkonomi

For NIBIO sin del utgjør forslaget til tilskudd omtrent det samme som de tre fusjonspartnerne fikk til sammen i 2015, prisjustert og med visse små justeringer. Tilskuddet vil utgjøre ca. 30 prosent av NIBIOs totale budsjett for 2016.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.