Hopp til hovedinnholdet

Et liv i skogen

bilde 2 - klaving av trær- foto lars sandved dalen - nibio_cropped

Knut Ole Viken klaver et tre, det vil si å måle diameteren på stammen i brysthøyde. Et tre er definert som større enn fem centimeter i brysthøyde, og alle trær over fem centimeter i diameter blir registrert og målt. Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO.

Hvert år blir 50.000 av Norges i alt 11 milliarder trær målt og registrert for å gi et bilde av skogen og skogressursene. Knut Ole Viken er en av dem som hvert år er ute i felt for å taksere skog.

Skogen i Norge vokser voldsomt, men det har ikke alltid vært slik. Etter Svartedauden grodde mye av skogen igjen, men et stadig økende behov for trevirke førte til at skogen ble utarmet gjennom middelalderen og utover på 1800-tallet.

Økt befolkningsvekst, tiltagende industriell aktivitet, økt etterspørsel og høye priser på norsk trevirke skapte bekymring for at skogen skulle forsvinne. Det som den gangen var Norges nest største næringsvirksomhet sto i fare for å miste sitt dyrebare råstoff.

Gjennom fire hundre år, fra oppgangssagen ble vanlig blant bønder på 1500-tallet, ble de største og beste trærne systematisk hogget ned. Det ble ikke plantet etter hogst og den resterende skogen ble stadig mer utarmet.

Det var frykten for at skogen skulle forsvinne som lå bak beslutningen om å starte verdens første landsdekkende skogtaksering i 1919.

Nå, etter snart 100 år med skogtaksering, vet vi at det står 10,9 milliarder trær og nær en milliard kubikkmeter tømmer i de norske skoger. Årlig tilvekst er mer enn fordoblet og stående volum er tre ganger det det var på 1920-tallet. En av dem som tilbringer sommermånedene ute blant trærne for å taksere skog er Knut Ole Viken fra Lillehammer.

bilde 1 -viken på skogtaksering - foto ole viken.jpg
Fra 1960 til 1980 besto Landsskogtakseringens takstlag av som regel tre personer. Her ser vi assistentene Magne Harald Viken og Arvid Viken et sted i Buskerud i 1965. Foto: Ole Viken.

Et liv i skogen

Det er ti år siden jeg traff Knut Ole Viken første gang. Han fortalte at han jobbet for Landsskogtakseringen, at han hadde vært med faren sin og onkelen sin på skogtaksering allerede som guttunge. Onkelen og faren til Knut Ole hadde deltatt sammenhengende på skogtaksering i mer enn 40 år. Selv ble Knut Ole ansatt i Landsskogtakseringen for første gang i 1983. Og hver sommer, bortsett fra tre år, har han vært i felt og registrert skog rundt om i hele Norge.

Knut Ole arbeidet i syv år som feltassistent, og i 1995 ble han lagleder. De siste ti årene har han ledet feltarbeidet i Landsskogtakseringen, og passer på å få med seg minst to måneder med feltarbeid hver sommer.

Som leder for feltarbeidet har Knut Ole det praktiske ansvaret for at i alt 13.000 skogdekte flater får besøk i løpet av de fem årene hvert omdrev i Landsskogtakseringen varer.

Alle flater med skogsmark som er med i undersøkelsen får besøk. Som regel benyttes apostlenes hester, andre ganger båt, sykkel eller ATV. Men noen få av flatene ligger så utilgjengelig til at det er nødvendig å bruke helikopter. Nå som før er skoginventørene vanligvis i felt fra mai til oktober. Nytt utstyr, slik som felt-PC og håndholdt GPS, har imidlertid gjort det mulig å oppsøke prøveflatene og utføre registreringene alene.

bilde 3 - måling av trehøyde - foto lars sandved dalen - nibio.jpg
Det er 10,9 milliarder trær i Norge, men om alle småplantene også inkluderes, så øker tallet til over 80 milliarder, det blir 15 000 trær per innbygger. Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO.

Representativt utvalg av norsk skog

Landsskogtakseringen teller og måler ikke alle Norges 10,8 milliarder trær. Det holder med et utvalgt på 300 000 trær, gitt at de er representative for skogen i landet, og gitt at det er tilfeldig hvilke trær som velges ut til å delta i takseringen. Hele landet er delt inn i et rutenett på 3 x 3 km. I hver rute er det ett felt som skal undersøkes. Dersom det er trær der, blir feltet oppsøkt av feltarbeidere slik som Knut Ole.

Det første Knut Ole gjør når feltet er funnet er å finne prøveflatens midtpunkt. Ut fra dette finner han trærne som ble målt sist gang og merker dem med nummerlapper. Etter merkingen klaves trærne, det vil si at diameteren måles. Deretter måles høyden på noen av de merkede trærne.

Om det har kommet flere trær siden siste besøk, så blir de nye trærne registrert med retning og avstand fra sentrum av flata. Deretter måles diameter og høyde.


Internasjonal interesse for Landsskogtakseringens prøveflater

Høsten 2015 ble Landsskogtakseringen, som i dag er en del av NIBIO, kontaktet av forskere ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet. De ønsket blant annet å samle inn bjørkeblader og nålprøver fra noen av prøveflatene til Landsskogtakseringen.

Knut Ole fikk ansvaret for å vise forskerne vei. I tre dager bodde de sammen i skogene i området rundt Notodden og Kongsberg. Knut Ole fortalte sin historie og forskerne ble så fascinert av det de fikk høre at de gjorde filmopptak med tilhørende intervju på sparket.

 BBC Earth, YouTube: How Norway Saved Its Vanishing Forests.

- Ja, først var det meningen at det bare skulle være til internt bruk på instituttet i København. Som bakgrunnsinformasjon for Chelseas PhD-arbeid. Men så plutselig i november fikk vi vi vite at intervjuet hadde blitt til en artikkel som skulle publiseres hos BBC. Det var veldig morsomt, forteller han.

 

Fra oversikt til miljøovervåking

Den norske skogen er i dag lang tettere enn for 100 år siden og har i dag tre ganger mere trevirke enn da en startet skogtakseringen i 1919. Mange klager på at landskapet gror igjen, at det blir for mye trær. Andre mener det er for lite store gamle trær, eller for lite død ved der sjeldne insekter og sopper kan ha sitt bosted.

Fra å være en oversikt over skogressursene, hvor mange kubikkmeter det er av gran, furu og løvtrær, har Landsskogtakseringen beveget seg mer og mer i retning miljøovervåking.

I dag brukes Landsskogtakseringens tall til rapportering av Norges karbonregnskap. Hvor mye karbon er bundet i de norske skoger? Hvor mye CO2 og hvor mye karbon binder trærne i løpet av vekstsesongen? Slike spørsmål kan Landsskogtakseringens tall gi svar på. Andre forskere studerer det biologiske mangfoldet i skogene. Da er død ved et viktig levested, ofte for mange sjeldne arter. Oversikt over mengden stående og liggende død ved i skogen? Jo, det har også Landsskogtakseringen.

 

Bilde 6 - Skogtaksering - Foto Lars Sandved Dalen NIBIO.jpg
NINA, Norsk institutt for naturforskning, benytter seg av Landsskogtakseringens prøveflater til å finne ut hvor mye elg, hjort og rådyr beiter. Det gjøres ved å registrere ekskrementer på de ulike prøveflatene. Her er seniorforsker på NINA Erling Johan Solberg (nummer tre fra venstre) sammen med Aksel Granhus, Rune Eriksen og Knut Ole Viken på feltkurs med Landsskogtakseringen ved Mesnali i Ringsaker kommune. Foto: Lars Dalen, NIBIO.

Norsk institutt for naturforskning (NINA), benytter seg av Landsskogtakseringens prøveflater for å finne ut hvor mye elg, hjort og rådyr beiter. Det gjøres ved å registrere ekskrementer på de ulike prøveflatene. Andre forskere, slik som ved Universitetet i Oslo, studerer livet av sopper i jorda og samler informasjon fra Landsskogtakseringens prøveflater, eller registrerer hvor mye lav som vokser på trestammene, og hvordan laven påvirkes av luftforurensning.

Og andre igjen, slik som Chelsea Chisholm fra Københavns Universitet, samler noen få bjørkeblader fra Landsskogtakseringens prøveflater i Hedmark og Buskerud i sør til Nordland og Troms i nord for å kunne si noe om hvordan klimaendringene, de økte temperaturene, har påvirket skogen i Norge. Vekstsesongen blir lengre når temperaturen stiger, og skogen i Norge må tilpasse seg disse endringene. Tall fra Landsskogtakseringens lange tidsserier er avgjørende når forskere ønsker å forstå hvordan trærne tilpasser seg et endret klima.

Da er det flott å tenke på at den norske Landsskogtakseringen i snart 100 år samvittighetsfullt har samlet inn historisk kunnskap om skog som viser seg å bli svært verdifull for fremtiden – mye takket være dem som utfører det faktiske feltarbeidet – skoginventører som Knut Ole Viken og hans kollegaer.

Folk i felt

Feltsesongen er viktig for mange av NIBIOs ansatte. I løpet av noen få hektiske dager og uker skal det samles inn store mengder data – fra skogen, fra fjellet, fra åkeren, fra drivhuset, fra frukthagen, fra jorda og fra havet. Data som senere skal analyseres og danne grunnlag for rapporter, kart og vitenskapelige publikasjoner.

Vi har blitt med noen av folka våre ut i felt for å finne ut hva de egentlig holder på med.

Foto John Yngvar Larsson - NIBIO.jpg Foto: John Yngvar Larsson, NIBIO.

 

Bilde 4 - Merkelapper - Foto Lars Sandved Dalen NIBIO.jpg Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.