Ragnhild Mobæk

Seniorrådgiver

(+47) 932 62 882
ragnhild.mobaek@nibio.no

Sted
Ås - Bygg O43

Besøksadresse
Oluf Thesens vei 43, 1433 Ås (Varelevering: Elizabeth Stephansens vei 23)

Biografi

Jeg jobber i utmarksgruppa under avdeling for arealundersøkelser, som er en del av Divisjon for kart og statistikk. Utmarksgruppa har ansvar for å kartlegge vegetasjon i utmarka vår, framstille digitale kart og lage arealstatistikk. Vegetasjonskartlegginga er feltbasert, og har foregått i over 40 år. Med kartet som kunnskapsgrunnlag kan vi gi råd om beitekapasitet, beitebruk og skjøtsel av utmarksareal.

Jeg har hovedfag i viltøkologi (2003) og doktorgrad i beiteøkologi (2012) fra NMBU, og har jobbet i NIBIO siden juni 2019.

Arbeidsoppgaver: 

  • Vegetasjonskartlegging
  • Utmarksbeite
  • Vegetasjonsøkologi
  • Utredninger

#utmark
#utmarksbeite
#beitebruk
#vegetasjonskartlegging
#beiteøkologi
#vegetasjonsøkologi

 

 

Les mer

Sammendrag

Dette fjellskog- og lågfjellslandskapet på vestsida av Valdresdalføret har gjennom tidene vore svært hardt nytta. Sjølv om utmarksbruken framleis står sterkt og området har mange aktive stølar, skjer det ei tilgroing på tidlegare opne areal. Skal det historiske landskapet med verdiar knytt til beite, biologisk mangfald og oppleving takast vare på, må det også haustast.

Sammendrag

Norsk institutt for bioøkonomi utførte somrane 2021 og 2022 vegetasjonskartlegging i Vestre Slidre kommune. Samla areal er 210 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK25). Det er laga vegetasjonskart og to avleia temakart for beite for sau og storfe. Denne rapporten beskriv metode for kartlegging, registrerte vegetasjonstypar og deira fordeling i området. Det er gjeve ein omtale av beiteverdi og beitekapasitet, samt nokre råd kring skjøtsel av kulturlandskap og beite.

Sammendrag

Norsk institutt for bioøkonomi utførte somrane 2020 og 2021 vegetasjonskartlegging i Vang kommune. Samla areal var 205 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK25). Det er laga vegetasjonskart og 2 avleia temakart for beite for sau og storfe. Denne rapp-orten beskriv metode for kartlegging, registrerte vegetasjonstypar og deira fordeling i området. Det er gjeve ein omtale av beiteverdi og beitekapasitet, samt nokre råd kring skjøtsel av kulturlandskap og beite.

Sammendrag

Norsk institutt for bioøkonomi utførte sommaren 2020 vegetasjonskartlegging i Øystre Slidre kommune. Samla areal var 70 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK25). Det er laga vegetasjonskart og 2 avleia temakart for beite for sau og storfe. Denne rapporten beskriv metode for kartlegging, registrerte vegetasjonstypar og deira fordeling i området. Det er gjeve ein omtale av beiteverdi og beitekapasitet, samt nokre råd kring skjøtsel av kulturlandskap og beite.