Sammendrag

En økning i karbonlagring i landbruksjord er angitt som et viktig klimatiltak både internasjonalt og i Norge. Tiltaket er godt begrunnet: Jorden inneholder to til tre ganger så mye karbon som atmosfæren, noe som innebærer at relative små endringer i innhold av karbon i jord kan ha betydelige effekter på CO2-innholdet i atmosfæren og det globale klimaet. Det er godt dokumentert at intensive jordbruksmetoder har ført til en reduksjon i jordkarbon og derfor ønskes det en reversering av denne trenden (dvs. økt karbonbinding i jord), som tiltak både for klima og matproduksjon. I denne rapporten er det gjort vurderinger av hvordan dette kan gjøres i Norge og hvilken klimaeffekt som kan oppnås...

Sammendrag

I forbindelse med utvidelsen av Røbekk Gravlund har NIBIO gjennomført grunnundersøkelser med jordprofilbeskrivelser. Observasjonene gjort under felt danner grunnlaget for anbefalinger om massenes egnethet som kistegravjord og urnegravjord. Luftveksling, vanntransport og massenes evne til å inngå i gode jordblandinger har blitt vektlagt, da disse faktorene har stor betydning for bruken av stedegne masser. Det er gitt anbefalinger for bruk av masser i hvert område, samt anbefalinger for bruk av områdene på lokaliteten

Til dokument

Sammendrag

NIBIO har på oppdrag for Øystein Nordli utarbeidet en konsekvensutredning for nydyrking av 200 dekar skog på sin eiendom i Ski kommune. Tiltaksområdet har begrensede verdier, men vil ved oppdyrking gi en betydelig verdiøkning med hensyn på matproduksjon. Tiltaket vil imidlertid kunne ha negative konsekvenser for vannmiljøet, da det innebærer lukking av bekk og mulig forringing av nærliggende dam. De negative konsekvensene vil i stor grad forhindres ved avbøtende tiltak, blant annet ved å la bekken ligge åpen og å ta vare på noe naturlig vegetasjon.