Dokumentasjon av vegetasjon

Her finner man en beskrivelse av vegetasjonsdataene som man kan laste ned fra NIBIOs nedlastingstjeneste.

Datasettet Vegetasjon inneholder kartlag  som viser vegetasjonsdekket delt inn i hovedtyper, undertyper og egnethet for beite.  Kartlaget er tilpasset bruk i målestokker fra 1:20 000 til 1:50 000. Dekning varierer - rundt 20 000 km2 er kartlagt.

Datasettet inneholder følgende kartlag (attributter/egenskapsnavn i datasettet):
•    Vegetasjonstyper (Karakteristisk samling av arter)
•    Hovedtyper (10 grupper)
•    Naturtyper (Biologisk mangfold avledet fra vegetasjonsdataene)
•    Sauebeite (Beiteklasser for sau)
•    Storfebeite (Beiteklasser for storfe)
•    Kartsignatur (Kode fra vegetasjonskartleggingen)
 

Hovedtyper (Attributt: HOVUDTYPE)

Verdi Tekst R G B
1 Snøleie 231 201 238
2 Heisamfunn i fjellet 230 216 161
3 Engsamfunn i fjellet 210 161 136
4 Lauvskog 159 222 91
5 Varmekjær lauvskog 65 200 65
6 Furuskog 172 194 116
7 Granskog 150 194 166
8 Fukt og sumpskog 127 202 189
9 Myr 191 186 217
10 Open fastmark i låglandet 255 212 181
11 Jordbruksareal 255 234 38
12 Uproduktive areal 210 210 210
13 Vatn 214 235 255

 

Naturtyper (Attributt: NATURTYPE_)

Verdi Tekst R G B Symbol
1 Rikmyr 150 0 184
2 Kantkratt 255 105 161
3 Kalkrike område i fjellet 166 122 48
4 Produktive område i fjellet 171 145 99
5 Hagemark 150 200 41 Busksymbol, 107 168 75
6 Skogsbeiter 150 200 41
7 Kystlynghei 232 117 112
8 Elveør 0 150 201
9 Starrsump 0 112 192
10 Rik edellauvskog 61 125 0
11 Kalkskog 112 168 0 Fylt sirkel, 255 0 0
12 Bjørkeskog med høgstauder 138 190 90
13 Gråor-heggeskog 48 156 71
14 Rik sumpskog 138 190 90 Horisontale stiplede striper, 182 2121 234
15 Sanddyner 214 157 188
16 Strandeng/fukteng 224 46 46
 

Vegetasjonstyper (Attributt: TYPE1_BESK)

Verdi

Tekst

R

G

B

Symbol

1a

Mosesnøleie

240

194

124

 

1b

Grassnøleie

227

181

232

 

1c

Frostmark, letype

214

196

201

 

2a

Frostmark, rabbetype

207

201

145

 

2b

Tørrgrashei

240

221

180

 

2c

Lavhei

225

205

140

 

2d

Reinrosehei

196

140

5

 

2e

Rishei

182

160

107

 

2f

Alpin røsslynghei

245

200

206

 

2g

Alpin fukthei

255

217

204

 

3a

Lågurteng

170

62

52

 

3b

Høgstaudeeng

160

82

45

 

4a

Lav- og lyngrik bjørkeskog

216

242

172

 

4b

Blåbærbjørkeskog

158

214

112

 

4c

Engbjørkeskog

72

178

50

 

4d

Kalkbjørkeskog

184

235

128

Fylt sirkel, 255  0 0

4e

Oreskog

59

170

68

 

4f

Flommarkkratt

166

222

120

Kvadrat, 67 55 140

4g

Hagemarkskog

72

78

150

Busksymbol, 107 168 75

5a

Fattig edellauvskog

0

139

0

 

5b

Rik edellauvskog

0

117

0

 

6a

Lav- og lyngrik furuskog

194

209

153

 

6b

Blåbærfuruskog

176

196

117

 

6c

Engfuruskog

153

168

0

 

6d

Kalkfuruskog

153

181

66

Fylt sirkel, 255  0 0

7a

Lav- og lyngrik granskog

196

224

207

 

7b

Blåbærgranskog

150

194

166

 

7c

Enggranskog

88

66

133

 

8a

Fuktskog

207

212

158

 

8b

Myrskog

214

237

186

 

8c

Fattig sumpskog

176

214

145

 

8d

Rik sumpskog

138

191

102

 

9a

Rismyr

205

198

229

 

9b

Bjønnskjeggmyr

191

186

217

 

9c

Grasmyr

161

150

201

 

9d

Blautmyr

117

97

171

 

9e

Storrsump

117

97

171

Busksymbol, 88 66 133

10a

Kystlynghei

255

212

181

 

10b

Røsslynghei

255

163

138

 

10c

Fukthei

255

176

138

 

10d

Knausar og kratt

232

105

115

 

10e

Fukt- og strangenger

224

46

46

 

10f

Sanddyner og grusstrender

230

232

255

Kvadrat, 67 55 140

10g

Elveører og grusvifter

191

115

153

Kvadrat, 67 55 140

11a

Dyrka mark

255

255

82

 

11b

Beitevoll

255

201

0

 

12a

Jord og grus

242

242

242

 

12b

Ur og blokkmark

212

212

212

 

12c

Bart fjell

189

189

189

 

12d

Bebygd areal, tett

166

166

166

 

12e

Bebygd areal, ope

140

140

140

 

12f

Anna nytta areal

155

155

155

 

12g

Varig is og snø

230

255

255

 

13

Vatn

145

231

255

 

 

Sauebeite – Egnethet (Attributt: SAU_BESKRI)

Verdi

Tekst

R

G

B

Symbol

1

Mindre godt beite

235

242

191

0

2

Godt beite

145

194

115

0

3

Svært godt beite

26

140

71

0

4

Beitevollar og hagemarkskog

255

191

76

0

5

Dyrka mark

255

255

51

0

6

Uproduktive areal

181

181

181

0

 

Sauebeite – Utforming (Attributt: BEITESKRAV)

Verdi

Tekst

R

G

B

Symbol

1

Grasrik utforming

0

0

0

skråstriper

2

Finnskjeggrik utforming

217

140

 

Skråstiplede

3

Forsumpa areal

182

212

234

Horisontale striper, stiplede

4

Seinsommar  - haustbeite

240

180

152

Skråstriper, assymetriske

5

Bregnerik utforming

234

242

248

Skråstriper, assymetriske

 

Storfebeite – Egnethet (Attributt: STORFE_BESKRI)

Verdi

Tekst

R

G

B

Symbol

1

Mindre godt beite

235

242

191

0

2

Godt beite

145

194

115

0

3

Svært godt beite

26

140

71

0

4

Beitevollar og hagemarkskog

255

191

76

0

5

Dyrka mark

255

255

51

0

6

Uproduktive areal

181

181

181

0

 

Storfebeite – Utforming (Attributt: BEITESKRAV1)

Verdi

Tekst

R

G

B

Symbol

1

Grasrik utforming

0

0

0

skråstriper

2

Finnskjeggrik utforming

217

140

 

Skråstiplede

3

Forsumpa areal

182

212

234

Horisontale striper, stiplede

4

Seinsommar  - haustbeite

240

180

152

Skråstriper, assymetriske

5

Bregnerik utforming

234

242

248

Skråstriper, assymetriske

Kartsignatur (Attributt: Kartsignat)

Kartlag med kodeverdi fra vegeteasjonskartleggingen som gir grunnlag for å avledning av øvrige egenskaper.
 
Modell for avleding av sauebeite (Atributt: BEITE_AVLE)
Angir om beiteverdi for sau er avledet fra lokal modell for området, eller om det er avledet fra en generell modell for sammenheng mellom vegetasjonstype og beiteverdi.
 
Modell for avleding av storfebeite (Atributt: BEITE_AV1)
Angir om beiteverdi for storfe er avledet fra lokal modell for området, eller om det er avledet fra en generell modell for sammenheng mellom vegetasjonstype og beiteverdi.
 
Andre egenskaper
Attributt: AREAL_C
For riktige arealtall skal egenskapen area_c brukes, her er arealet beregnet etter evt. klipping. Egenskapen areal inneholder areal-verdien på hele figurer i vår sømløse original-database som nedlastingen er hentet fra. Det kan også være små forskjeller mellom area_c og areal selv om figurene i uttrekket ikke er blitt delt/klippet. Dette skyldes avrundingsforskjeller og transformasjon mellom forskjellige koordinatsystem.

Tjenester