Dokumentasjon av landskap i ruter

Dette er en beskrivelse av datasettet «Landskap i ruter» som man kan laste ned fra NIBIOs nedlastingstjeneste.

Hoh_snittNIBIOs «Landskap i ruter» er bygget opp av 5 x 5 km ruter hvor det til hver rute er knyttet en rekke dataverdier. Datasettet kan brukes til ulike nasjonale undersøkelser, trendanalyser eller til å sammenligne ulike regioner av landet.

Landskap i ruter for nedlastning inneholder følgende egenskaper:
Attributt Forklaring Enhet Datagrunnlag
FID Løpenummer
Shape ESRI shape geometri Polygon
SSBID Unik ID for 5x5 km SSBgrid 14 tegn SSBgrid
Hoh_min Laveste høyde over havet m Dted25m
Hoh_maks Høyeste høyde over havet m Dted25m
Hoh_snitt Midlere høyde over havet m Dted25m
Hoh_diff Maksimal høydeforskjell m Dted25m
Sol_vaar Midlere potensiell solinnstråling over døgnet ved vårjevndøgn. (Ved klarvær. Korrigert for terrengskygge og breddegrad) kJ/m2/dag Modellert fra Dted25m
Sol_sommer Midlere potensiell solinnstråling over døgnet ved midtsommer. (Ved klarvær. Korrigert for terrengskygge og breddegrad) kJ/m2/dag Modellert fra Dted25m
Temperatur Midlere årsmiddeltemperatur °C Klima
Nedbor Midlere årsnedbør mm Klima
AntBr_2001 Antall bruk i drift 2001 PT
AntBr_2011 Antall bruk i drift 2011 PT
ARdri_2001 Areal i drift 2001 Dekar PT
ARdri_2011 Areal i drift 2011 Dekar PT
AR11_2011 Bebygd m2 AR5
AR12_2011 Samferdsel m2 AR5
AR21_2011 Fulldyrka jord m2 AR5
AR22_2011 Overflatedyrka jord m2 AR5
AR23_2011 Innmarksbeite m2 AR5
AR30_2011 Skog m2 AR5
AR50_2011 Åpen fastmark m2 AR5
AR60_2011 Myr m2 AR5
AR70_2011 Snø/isbre m2 AR5
AR80_2011 Vann og hav m2 AR5
AR99_2011 Ikke kartlagt m2 AR5

Tjenester