Dokumentasjon av FKB-AR5

Her finner man en beskrivelse av FKB-AR5-dataene som man kan laste ned fra NIBIOs nedlastingstjeneste.

Datasettet inneholder følgende temalag (egenskapstyper):
  • Arealtype
  • Treslag
  • Skogbonitet
  • Grunnforhold
  • (Attributt = Egenskapsnavn i datasettet)
For riktige arealtall skal egenskapen area_c brukes, her er arealet beregnet etter evt. klipping. Egenskapen areal inneholder areal-verdien på hele figurer i vår sømløse original-database som nedlastingen er hentet fra. Det kan også være små forskjeller mellom area_c og areal selv om figurene i uttrekket ikke er blitt delt/klippet. Dette skyldes avrundingsforskjeller og transformasjon mellom forskjellige koordinatsystem.
 

Arealtype (Attributt : ARTYPE)

KodeForklaring
21Fulldyrka jord
22Overflatedyrka jord
23Innmarksbeite
30Skog
50Åpen fastmark
60Myr
81Ferskvann
82Hav
70Bre
11Bebygd
12Samferdsel
99Ikke kartlagt

 

Treslag (Attributt : ARTRESLAG)

KodeForklaring
31Barskog
32Lauvskog
33Blandingsskog
39Ikke tresatt
98Ikke relevant
99Ikke registrert

 

Skogbonitet (Attributt : ARSKOGBON)

KodeForklaring
15Særs høg
14Høg
13Middels
12Lav
11Impediment
98Ikke relevant
99Ikke registrert

 

Grunnforhold (Attributt : ARGRUNNF)

KodeForklaring
46Konstruert
45Organiske jordlag
44Jorddekt
43Grunnlendt
42Fjell i dagen
41Blokkmark
98Ikke relevant
99Ikke registrert

 

SYMBOLOVERSIKT:

EgenskapKlasseKlassebeskrivelseRGB
Arealtype21Fulldyrka jord255209110
 22Overflatedyrka jord25525576
 23Innmarksbeite255255173
 30Skog158204115
 60Myr (linjeskravur )115223255
 50Åpen fastmark217217217
 81Ferskvann145231255
 82Hav204254254
 70Bre227235224
 11Bebygd252219214
 12Samferdsel17912076
 99Ikke kartlagt   
Treslag31Barskog125191110
 32Lauvskog158204115
 33Blandingsskog1282558
 39Ikke tresatt207204145
 98Ikke relevant   
 99Ikke registrert   
Skogbonitet15Særs høg017359
 14Høg125191110
 13Middels158204115
 12Lav209232181
 11Impediment235245209
 98Ikke relevant   
 99Ikke registrert   
Grunnforhold46Konstruert190170170
 45Organiske jordlag212186122
 44Jorddekt14312899
 43Grunnlendt168161148
 42Fjell i dagen207201189
 41Blokkmark242240230
 98Ikke relevant   
 99Ikke registrert   

Tjenester