Dokumentasjon av FKB-AR5

Her finner man en beskrivelse av FKB-AR5-dataene som man kan laste ned fra NIBIOs nedlastingstjeneste.

Datasettet inneholder følgende temalag (egenskapstyper):
  • Arealtype
  • Treslag
  • Skogbonitet
  • Grunnforhold
  • (Attributt = Egenskapsnavn i datasettet)
For riktige arealtall skal egenskapen area_c brukes, her er arealet beregnet etter evt. klipping. Egenskapen areal inneholder areal-verdien på hele figurer i vår sømløse original-database som nedlastingen er hentet fra. Det kan også være små forskjeller mellom area_c og areal selv om figurene i uttrekket ikke er blitt delt/klippet. Dette skyldes avrundingsforskjeller og transformasjon mellom forskjellige koordinatsystem.
 

Arealtype (Attributt : ARTYPE)

Kode Forklaring
21 Fulldyrka jord
22 Overflatedyrka jord
23 Innmarksbeite
30 Skog
50 Åpen fastmark
60 Myr
81 Ferskvann
82 Hav
70 Bre
11 Bebygd
12 Samferdsel
99 Ikke kartlagt

 

Treslag (Attributt : ARTRESLAG)

Kode Forklaring
31 Barskog
32 Lauvskog
33 Blandingsskog
39 Ikke tresatt
98 Ikke relevant
99 Ikke registrert

 

Skogbonitet (Attributt : ARSKOGBON)

Kode Forklaring
15 Særs høg
14 Høg
13 Middels
12 Lav
11 Impediment
98 Ikke relevant
99 Ikke registrert

 

Grunnforhold (Attributt : ARGRUNNF)

Kode Forklaring
45 Organiske jordlag
44 Jorddekt
43 Grunnlendt
42 Fjell i dagen
41 Blokkmark
98 Ikke relevant
99 Ikke registrert

 

SYMBOLOVERSIKT:

Egenskap Klasse Klassebeskrivelse R G B
Arealtype 21 Fulldyrka jord 255 209 110
  22 Overflatedyrka jord 255 255 76
  23 Innmarksbeite 255 255 173
  30 Skog 158 204 115
  60 Myr (linjeskravur ) 115 223 255
  50 Åpen fastmark 217 217 217
  80 Vann 204 245 255
  70 Bre 227 235 224
  11 Bebygd 252 219 214
  12 Samferdsel 179 120 76
  99 Ikke kartlagt      
Treslag 31 Barskog 125 191 110
  32 Lauvskog 158 204 115
  33 Blandingsskog 128 255 8
  39 Ikke tresatt 207 204 145
  98 Ikke relevant      
  99 Ikke registrert      
Skogbonitet 15 Særs høg 0 173 59
  14 Høg 125 191 110
  13 Middels 158 204 115
  12 Lav 209 232 181
  11 Impediment 235 245 209
  98 Ikke relevant      
  99 Ikke registrert      
Grunnforhold 45 Organiske jordlag 212 186 122
  44 Jorddekt 143 128 99
  43 Grunnlendt 168 161 148
  42 Fjell i dagen 207 201 189
  41 Blokkmark 242 240 230
  98 Ikke relevant      
  99 Ikke registrert      

Tjenester