Dokumentasjon av CORINE Land Cover

Her finner man en beskrivelse av klassene i CORINE Land Cover dataene som man kan laste ned fra NIBIOs nedlastingstjeneste.

CORINE Land Cover nivå 3
Dette er det mest deltajerte nivået for CORINE Land Cover og inneholder 44 klasser. Klassekoden henspeiler til sifrene i CLC-koden.
 

Klasse

Norsk English R G B

1.1.1

Bymessig tettbebyggelse

Continuous urban fabric

230

0

77

1.1.2

Tettbygd areal med åpen struktur

Discontinuous urban fabric

255

0

0

1.2.1

Industri og handelsområde

Industrial or commercial units

204

77

242

1.2.2

Veg og jernbane

Road and rail network and associated land

204

0

0

1.2.3

Havn

Port areas

230

204

204

1.2.4

Flyplass

Airports

230

204

230

1.3.1

Gruver og massetak

Mineral extraction sites

166

0

204

1.3.2

Deponi

Dump sites

166

77

255

1.3.3

Byggeplass

Contruction sites

255

77

255

1.4.1

Grønt tettstedsareal

Green urban areas

255

166

255

1.4.2

Idretts- og rekreasjonsområde

Sport and leisure facilities

255

230

255

2.1.1

Fulldyrka mark

Non-irrigated arable land

255

255

168

2.1.2

Permanent vannet jordbruksareal

Permanently irrigated land

255

255

0

No

2.1.3

Rismark

Rice fields

230

230

0

No

2.2.1

Vingård

Vineyards

230

128

0

No

2.2.2

Frukt- og bærhage

Fruit trees and berry plantations

242

166

77

Ts

2.2.3

Olivenlund

Olive groves

230

166

0

No

2.3.1

Eng og beite

Pastures

230

230

77

2.4.1

Jordbruksareal med blanding av ettårige og flerårige vekster

Annual crops assosiated with permanent crops

255

230

166

No

2.4.2

Blandet jordbruksareal

Complex cultivation

255

230

77

2.4.3

Spredt jordbruksareal

Land principally occupied by agriculture, with significant areas of natural vegetation

230

204

77

2.4.4

Agroforestry

Agro-forestry areas

242

204

166

No

3.1.1

Lauvskog

Broad-leaved forest

128

255

0

3.1.2

Barskog

Coniferous forest

0

166

0

3.1.3

Blandingsskog

Mixed forest

77

255

0

3.2.1

Gras og urterik mark

Natural grassland

204

242

77

Ts

3.2.2

Hei og lyngmark

Moors and heath land

166

255

128

3.2.3

Sklerofyll vegetasjon

Sclerophyllous vegetation

166

230

77

No

3.2.4

Hogst- og gjengroingsflater

Transitional woodland/shrub

166

242

0

3.3.1

Strand og sanddyner

Beaches, dunes and sand plains

230

230

230

3.3.2

Bart fjell

Bare rock

204

204

204

3.3.3

Sparsomt vegetert areal

Sparsely vegetated areas

204

255

204

3.3.4

Brannflate

Burnt areas

0

0

0

3.3.5

Varig is og snø

Glacier and prepetual snow

166

230

204

4.1.1

Ferskvannsvåtmark

Inland marhes

166

166

255

4.1.2

Myr

Peat bogs

77

77

255

4.2.1

Strandsump

Salt marshes

204

204

255

Ts

4.2.2

Saline

Salines

230

230

255

No

4.2.3

Tidevannsflate

Intertidal flats

166

166

230

5.1.1

Elv

Water courses

0

204

242

5.1.2

Innsjø

Water bodies

128

242

230

5.2.1

Lagune

Coastal lagoons

0

255

166

Ts

5.2.2

Elvemunning

Estuaries

166

255

230

Ts

5.2.3

Hav

Sea and ocean

203

242

255

No = Klassen finnes ikke i det norske datasettet.The class is not present in the Norwegian dataset.
Ts = Klassen finnes i Norge, men de sammengende arealene er for små til å bli inkludert i det norske datasettet. The class occurs in Norway, but they represent too small continuously areas to be included in the Norwegian dataset.
 
CORINE Land Cover nivå 2
Dette er det mellomste deltajerte nivået for CORINE Land Cover og inneholder 14 klasser. Klassekoden henspeiler til de to første sifrene i CLC-koden.
 

Klasse

Norsk

Engelsk

1.1

Tettbygd areal

Urban fabric

1.2

Industri, handels- og transportområde

Industrial, commercial and transport units

1.3

Massetak, deponi og byggeplass

Mine, dump and constuctions sites

1.4

Anlagt grøntområde

Artificiel non-agricultural vegetaded areas

2.1

Fulldyrka mark

Arable land

2.2

Frukt- og bærhage

Permanent crops

2.3

Eng og beite

Pastures

2.4

Heterogent jordbruksareal

Heterogeneous agricultural areas

3.1

Skog

Forests

3.2

Åpen fastmark med vegetasjon

Shrub and/or herbaceous vegetation assosiations

3.3

Fastmark med sparsom eller ingen vegetasjon

Open spaces with little or no vegetation

4.1

Myr

Inland wetlands

4.2

Salt- og brakkvannsvåtmark

Coastal wetlands

5.1

Ferskvann

Inland waters

5.2

Hav

Marine waters

 

CORINE Land Cover nivå 1
Dette er det minst deltajerte nivået for CORINE Land Cover og inneholder fem klasser. Klassekoden henspeiler til det første sifferet i CLC-koden.

Klasse

Norsk

English

1

Bebygd og annet opparbeidet areal

Artificiel surfaces

2

Jordbruksareal

Agriculture areas

3

Skog og annen fastmark

Forest and semi-natural areas

4

Myr og våtmark

Wetlands

5

Vann

Water bodies

Tjenester