Dokumentasjon av AR50

Her finner man en beskrivelse av AR50-dataene som man kan laste ned fra NIBIOs nedlastingstjeneste.

AR50: Arealtype (ARTYPE)
Temaet ’Arealtype’ inneholder de grunnleggende arealressursklassene. Temaet er basert på AR5, AR-fjell og Statens Kartverks N50-data.
 
Klasse Beskrivelse
10 Bebygd: Boligfelt, tettsted, by, samferdsel, industriområde o.l.
20 Jordbruk: Fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite
30 Skog: Skogdekt areal
50 Snaumark: Fastmark med naturlig vegetasjonsdekke som ikke er skog
60 Myr: Areal som på overflata har preg av myr
70 Bre: Is og snø som ikke smelter i løpet av sommeren
81 Ferskvann: Elv og innsjø
82 Hav
99 Ikke kartlagt

 

AR50: Skogbonitet (ARSKOGBON)
Temaet ’Skogbonitet’ dekker samme geografiske område som klasse 30 (Skog) i temaet ’Arealtype’. Temaet er basert på AR5.

Klasse Beskrivelse
18 Høg og særs høg produktivitet. Barskog, blandingsskog og lauvskog med forventet produksjonsevne for bartrevirke større enn 0,5 m3 pr. daa og år.
13 Middels produktivitet. Barskog, blandingsskog og lauvskog med forventet produksjonsevne for bartrevirke mellom 0,3-0,5 m3 pr.daa og år.
12 Låg produktivitet. Barskog og blandingsskog med forventet produksjonsevne for bartrevirke mellom 0,1-0,3 m3 pr. daa og år.
11 Uproduktiv. Barskog og blandingsskog med forventet produksjonsevne for bartrevirke mindre enn 0,1 m3 pr. daa og år. Lauvskog med forventet produksjonsevne for bartrevirke mindre enn 0,3 m3 pr. daa og år.
99 Ikke registrert. Gjelder skogområder som ligger utenfor AR5 kartleggingsområder.

 

AR50: Treslag (ARTRESLAG)
Temaet ’Treslag’ dekker samme geografiske område som klasse 30 (Skog) i temaet ’Arealtype’. Temaet er basert på AR5.

Klasse Beskrivelse
31 Barskog
32 Lauvskog
33 Blandingsskog
39 Ikke tresatt
99 Ikke registrert. Gjelder skogområder som ligger utenfor AR5 kartleggingsområder

 

AR50: Jordbruk (ARJORDBRUK)
Temaet ’Jordbruk’ dekker samme geografiske område som klasse 20 (Jordbruk) i temaet ’Arealtype’. Temaet er basert på AR5.

Klasse Beskrivelse
24 Fulldyrka og overflatedyrka jord. Fulldyrka jord kan brukes til åkervekster eller til eng og kan fornyes gjennom pløying. Overflatedyrka jord er for det meste ryddet og jevnet i overflata, slik at maskinell høsting er mulig
25 Innmarksbeite. Innmarksareal som kan brukes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet er dekt av grassarter
99 Uspesifisert jordbruksareal. Gjelder jordbruksområder som ligger utenfor AR5 kartleggingsområder

 

AR50: Dyrkbar jord (ARDYRKING)
Temaet ’Dyrkbar jord’ er basert på digitalt markslagskart (DMK).

Klasse Beskrivelse
81 Ikke dyrkbar jord
82 Dyrkbar jord: Potensiell dyrkbar jord i skog og myr
99 Ikke registrert. Gjelder områder som ligger utenfor AR5 kartleggingsområder

 

AR50: Snaumark (ARVEGET)
Temaet ’Snaumark’ dekker samme geografiske område som klasse 50 (Snaumark) i temaet ’Arealtype’. Temaet er basert på AR-fjell.

Klasse Beskrivelse
51 Ikke vegetasjon, impediment
52 Flekkvis og skrinn vegetasjon
53 Lavdekt mark
54 Sammenhengande vegetasjon, tørr - middels frisk
55 Frisk vegetasjon
99 Ikke registrert. Gjelder områder som ligger utenfor AR-fjell kartleggingsområder

 

AR50: Bonitet

Klasse Beskrivelse
1 Fulldyrka og overflatedyrka jord
2 Innmarksbeite
3 Skog, høg og særs høg bonitet
4 Skog, middels bonitet
5 Skog, låg bonitet
6 Skog, impediment
7 Skog, ikke registrert bonitet
8 Snaumark, frisk vegetasjon
9 Snaumark, middels frisk vegetasjon
10 Snaumark, skrinn vegetasjon
11 Myr med skog
12 Åpen myr
13 Bart fjell og blokkmark
14 Bebygd og samferdsel
15 Snøisbre
16 Ferskvann
17 Hav
18 Ikke kartlagt

 

Andre egenskaper
For riktige arealtall skal egenskapen area_c brukes, her er arealet beregnet etter evt. klipping. Egenskapen areal inneholder areal-verdien på hele figurer i vår sømløse original-database som nedlastingen er hentet fra. Det kan også være små forskjeller mellom area_c og areal selv om figurene i uttrekket ikke er blitt delt/klippet. Dette skyldes avrundingsforskjeller og transformasjon mellom forskjellige koordinatsystem.

Tjenester