Dokumentasjon av AR250

Her finner man en beskrivelse av AR250-dataene som man kan laste ned fra NIBIOs nedlastingstjeneste.

AR250: Arealtype (ARTYPE)
Temaet ’Arealtype’ inneholder de grunnleggende arealressursklassene. Temaet er basert på AR5, AR-fjell og Statens Kartverks N50-data.
 
Klasse Beskrivelse
10 Bebygd: Boligfelt, tettsted, by, samferdsel, industriområde o.l.
20 Jordbruk: Fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite
30 Skog: Skogdekt areal
50 Snaumark: Fastmark med naturlig vegetasjonsdekke som ikke er skog
60 Myr: Areal som på overflata har preg av myr
70 Bre: Is og snø som ikke smelter i løpet av sommeren
81 Ferskvann: Elv og innsjø
82 Hav

 

AR250: Skogbonitet (ARSKOGBON)
Temaet ’Skogbonitet’ dekker samme geografiske område som klasse 30 (Skog) i temaet ’Arealtype’. Temaet er basert på AR5.

Klasse Beskrivelse
17 Produktiv skogsmark: Barskog, blandingsskog og lauvskog med forventet produksjonsevne for bartrevirke større enn 0,1 m3 pr. daa og år
11 Uproduktiv skogsmark: Barskog og blandingsskog med forventet produksjonsevne for bartrevirke mindre enn 0,1 m3 pr. daa og år. Lauvskog med forventet produksjonsevne for bartrevirke mindre enn 0,3 m3 pr. daa og år
99 Ikke registrert. Gjelder skogområder som ligger utenfor AR5 kartleggingsområder

 

AR250: Treslag (ARTRESLAG)
Temaet ’Treslag’ dekker samme geografiske område som klasse 30 (Skog) i temaet ’Arealtype’. Temaet er basert på AR5.

Klasse Beskrivelse
31 Barskog
32 Lauvskog
33 Blandingsskog
99 Ikke registrert. Gjelder skogområder som ligger utenfor AR5 kartleggingsområder

 

AR250: Dyrkbar jord (ARDYRKING)
Temaet ’Dyrkbar jord’ er basert på digitalt markslagskart (DMK).

Klasse Beskrivelse
81 Ikke dyrkbar jord
82 Dyrkbar jord: Potensiell dyrkbar jord i skog og myr
99 Ikke registrert. Gjelder områder som ligger utenfor AR5 kartleggingsområder

 

AR250: Snaumark (ARVEGET)
Temaet ’Snaumark’ dekker samme geografiske område som klasse 50 (Snaumark) i temaet ’Arealtype’. Temaet er basert på AR-fjell.

Klasse Beskrivelse
51 Ikke vegetasjon, impediment
52 Flekkvis og skrinn vegetasjon
53 Lavdekt mark
54 Sammenhengande vegetasjon, tørr - middels frisk
55 Frisk vegetasjon
99 Ikke registrert. Gjelder områder som ligger utenfor AR-fjell kartleggingsområder

 

AR250: Bonitet

Klasse Beskrivelse
1 Jordbruksareal
2 Skog, produktiv
3 Skog, impediment
4 Snaumark, frisk vegetasjon
5 Snaumark, skrinn vegetasjon
6 Myr
7 Bart fjell og blokkmark
8 Bebygd og samferdsel
9 Snøisbre
10 Ferskvann
11 Hav
12 Ikke kartlagt

 

Andre egenskaper
For riktige arealtall skal egenskapen area_c brukes, her er arealet beregnet etter evt. klipping. Egenskapen areal inneholder areal-verdien på hele figurer i vår sømløse original-database som nedlastingen er hentet fra. Det kan også være små forskjeller mellom area_c og areal selv om figurene i uttrekket ikke er blitt delt/klippet. Dette skyldes avrundingsforskjeller og transformasjon mellom forskjellige koordinatsystem.

Tjenester