Veiledning arealrapporter

Her er veiledning for bruk av de tre arealrapportene som finnes i Kilden; Skograpport (fagområde Skogportalen), Arealrapport jordsmonn (fagområde jordsmonn) og Arealrapport (fagområde arealinformasjon) i Kilden.

Brukerveiledning arealrapporter i Kilden (felles), 21.8.2023

0.307 MB pdf

I Kilden er det tre arealrapporter som gir deg mulighet til å lage rapport med kart og arealtall for et område du selv markerer i kartet, enten ved å tegne selv eller ved å laste opp en fil som avgrensing.

Skograpport

Skograpport er tilgjengelig i Verktøy-menyen på fagområde Skogportalen. Rapporten gir arealtall for miljøverdiene man må ta hensyn til i henhold til lover, forskrifter og Norsk PEFC Skogstandard, samt enkelte andre utvalgte karttema. 

Arealrapport jordsmonn 

Arealrapport jordsmonn er tilgjengelig i Verktøy-menyen på fagområde Jordsmonn som gir arealtall for de temaene du velger blant: jordkvalitet, jordressurser, organisk materiale, dominerende tekstur i overflatesjikt, naturlige dreneringsforhold, jordsmonnklassifikasjon, forstyrrelser utover jordbearbeidig/grøfting, mest dominerende jordegenskap. 

Arealrapport

Arealrapport er tilgjengelig i Verktøy-menyen på fagområde Arealinformasjon som gir arealtall for de temaene du velger blant: arealressurskart, dyrkbar jord, jordkvalitet, myrinformasjon i DMK samt informasjon om landbrukseiendommer med jordbruksareal som kan være ute av drift.

Arealrapport som verktøy for oppfølging av føringer om vern om jordressurser

I brev fra Landbruks- og matdepartementet 1. oktober 2018 blir landbrukssektoren bedt om å klargjøre sine nasjonale og regionalt viktige interesser. Det skal gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak og nevner flere punkter som Statsforvalteren skal bruke. Arealrapporten gir svar på noen av disse punktene og kan dermed gjøre det enklere for forvaltningen å følge opp sitt ansvar. Andre forhold kan vurderes gjennom en visuell analyse ved bruk av andre kart, også i Kilden.

Kilden blir også nevnt i brevet fra departementet som et sted man finner hjelpemidler.

Departementet minner også om adgangen til å fremme innsigelse dersom planer er i strid med sektorinteressene. Landbrukets arealressurser må sikres generelt, men med et særlig ansvar for jordvern og kulturlandskap.

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten