Veiledning arealrapport

Her er veiledning for bruk av Arealrapporten i arealinformasjonsfanen i Kilden.

KONTAKTPERSON

Brukerveiledning arealrapport i Kilden, desember 2019

0.127 MB pdf

Verktøy for oppfølging av føringer om vern om jordressurser

I brev fra Landbruks- og matdepartementet 1. oktober 2018 blir landbrukssektoren bedt om å klargjøre sine nasjonale og regionalt viktige interesser. Departementet minner også om adgangen til å fremme innsigelse dersom planer er i strid med sektorinteressene. Landbrukets arealressurser må sikres generelt, men med et særlig ansvar for jordvern og kulturlandskap.

Departementet skriver at det skal gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak og nevner flere punkter som Fylkesmannen skal bruke. 

Arealrapporten gir svar på noen av disse punktene og kan dermed gjøre det enklere for forvaltningen å følge opp sitt ansvar. Andre forhold kan vurderes gjennom en visuell analyse ved bruk av andre kart, også i Kilden.

Kilden blir også  nevnt i brevet fra departementet som et sted man finner hjelpemidler.

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten