Hopp til hovedinnholdet

Aldersklasser - eldste skogen

aldersklasser

Egenskapen Aldersklasser - eldste skogen gir informasjon om skog som er over 100 år.

Aldersklasser for den eldste skogen er laget for å imøtekomme krav i Meld. St. 6 (2016-17) om kunnskap om hvor den eldste skogen finnes for å sikre god forvaltning av denne. Slik kunnskap er også nyttig for det framtidige skogvernarbeidet.

Aldersklassene i dette kartlaget er basert på bestandsalder fra skogbruksplaner. Alderen i skogbruksplanene er angitt for registreringsåret, noe som er justert i dette kartlaget ved at antall år fra registreringsåret til nåværende år er lagt til alderen slik at den gjenspeiler faktisk alder til enhver tid. På grunn av manglende informasjon om stedfestede avvirkninger er kartet ikke justert for avvirkninger som har skjedd siden registreringsåret. Skogressurskartet SR16 beta i Skogportalen kan gi en indikasjon på hvor avvirkning har foregått.

Det er kun bestand som er over 100 år som vises i klassene 100-119, 120-139, 140-159 og over 160 år. Klassene er utfigurert med egne farger for hver klasse. På hver figur ligger informasjon om treslag, bonitet og alder.