Nøkkeltall for skogtregenetiske ressurser

På denne siden finnes nøkkeltall for det nasjonale genressursarbeidet for skogtrær. Foreløpig presenteres tall for 2012-2016. Telletidspunkt er 31. desember. Datasettet vil bli oppdatert etterhvert som nye data blir tilgjengelige.

De valgte nøkkeltallene er basert på de fire aktivitetsområdene i Norsk genressurssenters Handlingssplan for bevaring og bærekraftig bruk av skogtregenetiske ressurser i Norge, som bygger på FAOs "Global Plan of Action for the conservation, sustainable use and development of forest genetic resources".

Status for genressursarbeidet:

2012 2013 2014 2015 2016
1.1 a Antall norske treslag hvor det finnes kunnskap om morfologiske og adaptive egenskaper (på proveniens-, familie- eller klonnivå). 7 7 7 7 9
1.1b

Antall norske treslag hvor det finnes genetisk kunnskap i form av molekylær karakterisering (på proveniens-, familie- eller klonnivå). 8 8 8 8 8
2.1 Antall verneområder i skog som også har status som genressursreservater 23 23 23 23 23
2.2 Antall treslag som er omfattet av in-situ bevaring gjennom genressursreservater 10 10 10 10 10
2.3 Antall treslag hvis genetiske ressurser vurderes som utsatt eller truet (lokalt eller nasjonalt) 18 17 17 17 17
2.4 Antall treslag som er oppført på den offisielle Rødlista som nær truet (NT) sårbar (VU), truet (EN) eller kritisk truet (CR) 11 11 11 12 12
3.1 Antall testede individer (pr. generasjon) i skogplanteforedlingen på gran 3176 3176 3176 3176 3176
3.2 Andel bruksmateriale av gran som kommer fra kvalifiserte eller testede frøkilder (i % av plantene) 75 76,9 70,3 69,6 83,2
3.3 Antall frøkilder og kloner/sorter av norske skogtrær som er under utvikling og som er helt eller delvis tilgjengelig for planteskolene til hage- og grøntanleggsbransjen 44 64 77 82 107
3.4 Antall kloner/sorter og antall frøkilder av norske skogtrær det tilbys planter av gjennom planteskolene til hage- og grøntanleggsbransjen 50 61 61 69
4.1 Antall timer undervisning i skogtregenetikk og skogplanteforedling på universitets-/høyskolenivå 22 22 22 22 22

Status for bevaringsarbeidet:

Treslag

Antall genressurs-bevaringsområder Areal (ha) Lenke til bevaringsområdene i Kilden
Alm (Ulmus Glabra)

Nakkestad (VA)
Stakkengfonna (MR)
Arstadlia - Tverrviknakkan (N)

Ask (Fraxinus excelsior) Fjugstad (Vf)
Nakkestad (VA)
Mjølvabotn (MR)
Barlind (Taxus baccata) Stubberud (A)
Uføra (VA)
Brandvik (Ho)
Bøk (Fagus sylvatica) Brånakollene (Vf)
Vollom (Ho)
Gran (Picea abies)

Smoldalen (Hm)

Østmarka (Akershus)
Årdalen (AA)
Arvasslia (NT)

Grytdalen (ST)

Kristtorn (Ilex aquifolium) Uføra (VA)
Brandvik (Ho)
Raudøya (MR)
Lind (Tilia cordata)

Nakkestad (VA)
Flostranda (SF)
Mosaksla (N)

Spisslønn (Acer platanoides) Nakkestad (VA)
 Leira (ST)
Sommereik (Quercus robur) Gullkronene (Vf)
Skiftenes (AA)
Grytahatlen (MR)
Vintereik (Quercus petraea) Gullkronene (Vf)
Skiftenes (AA)