Jordsmonnkartlagt areal i kommunene i Viken

Viken fylke er det største jordbruksfylket i Norge med nesten 2,2 millioner dekar jordbruksareal eller 8,9 % av det totale arealet i fylket. Det utgjør over 20 % av Norges totale jordbruksareal. 2/3 av arealet benyttes til korndyrking. Viken er landets kornkammer. Fylkets store utstrekning, fra milde fjordstrøk til høyfjell, gjør at alle norske jordbruksproduksjoner finnes her.

Tabellen nedenfor viser hvor mange prosent av fulldyrka og overflatedyrka jordbruksareal i AR5 som er jordsmonnkartlagt i hver enkelt kommune. For kommuner med mer enn 50 % kartlagt areal finnes det også  jordsmonnstatistikk  på denne siden. Jordsmonnstatistikken viser prosentvis utbredelse av ulike jordegenskaper i kommunen, som erosjonsrisiko, jordkvalitet og dreneringsbehov. Her finner du også opplysninger om hvor stort totalareal som er kartlagt i kommunen. 

KommuneKommunenummerProsent jordsmonnkartlagt av fulldyrka og overflatedyrka areal i AR5
3001Halden91,0
3002Moss96,3
3003Sarpsborg96,0
3004Fredrikstad96,4
3005Drammen94,7
3006Kongsberg90,5
3007Ringerike91,3
3011Hvaler75,6
3012Aremark90,4
3013Marker93,1
3014Indre Østfold94,8
3015Skiptvet96,4
3016Rakkestad95,1
3017Råde96,4
3018Våler95,0
3019Vestby94,4
3020Nordre Follo95,8
3021Ås98,4
3022Frogn95,1
3023Nesodden90,2
3024Bærum91,6
3025Asker90,5
3026Aurskog-Høland94,6
3027Rælingen85,5
3028Enebakk95,6
3029Lørenskog93,3
3030Lillestrøm96,2
3031Nittedal94,3
3032Gjerdrum99,9
3033Ullensaker97,9
3034Nes94,6
3035Eidsvoll97,1
3036Nannestad98,2
3037Hurdal86,5
3038Hole95,3
3039Flå92,6
3040Nesbyen1,8
3041Gol0,2
3042Hemsedal0,6
3043Ål0,7
3044Hol3,2
3045Sigdal92,3
3046Krødsherad92,0
3047Modum92,4
3048Øvre Eiker99,1
3049Lier92,0
3050Flesberg86,9
3051Rollag90,1
3052Nore og Uvdal1,4
3053Jevnaker87,6
3054Lunner93,5

 

Hvert år utføres heldekkende jordsmonnkartlegging i noen utvalgte kommuner. De fleste kommuner vil etter en slik avsluttet kartlegging ha fått fra 80 til nær 100 % av jordbruksarealet kartlagt. Nydyrket areal etter avsluttet kartlegging vil vanligvis ikke blir kartlagt. De fleste år ajourføres i tillegg noen få kommuner som ble kartlagt på 80 og begynnelsen av 90 tallet for å få med nye arealer og for å rette opp evt. feil.

Mellom 2006 og 2016 ble det utført en utvalgskartlegging  av jordbruksarealer i hele Norge. Utvalgskartleggingen er basert på et forhåndsdefinert 9x9 km rutenett der det er etablert 0,9 km² store flater (såkalte AR 9x9-flater) som jordsmonnkartlegging utføres på. Kartleggingen la grunnlaget for å utarbeide en nasjonal statistikk for jordsmonnet i Norge. Dette er grunnen til at de fleste kommuner i Norge har en liten prosent jordsmonnkartlagt areal. I tillegg har NIBIO hatt begrensede oppdrag i noen kommuner, f.eks. i forbindelse med veiutbygging, kartlegging med tanke på oppstart av nye produksjoner m.m.

 

kilden-11.06.2018 Skjetten, klippet.png
Mye av jordbruksarealet i Viken ligger nær tettbygd strøk og nedbygging av jordbruksareal er en stor utfordring i mange områder. Illustrasjon: Kilden.nibio.no