Grunnkart - oversikt over tilbakemeldinger

NIBIO, Miljødirektoratet, SSB og Kartverket samarbeider om å tilrettelegge et nasjonalt grunnkart for bruk i arealregnskap. På denne siden har vi samlet tilbakemeldinger vi har fått på testversjonen så langt. Testversjonen av grunnkart for bruk i arealregnskap finner du på kartkatalogen Geonorge.no.

Testversjonen av grunnkart for bruk i arealregnskap ble lagt ut på Geonorge.no våren 2024, som et resultat av et samarbeid mellom NIBIO, Miljødirektoratet, SSB og Kartverket. Vi håper flest mulig tester kartet som et grunnlag for å etablere arealregnskap. 

Vi jobber videre med utvikling av grunnkartet i 2024, og vil gjerne ha hjelp! Vil du gi oss tilbakemeldinger, så fyll ut skjema på Geonorge.

Nedenfor har vi laget en oversikt over tilbakemeldinger og kommentarer vi allerede har fått:

 

  • Grunnforhold fra AR5 bør med for å kunne beregne klimagasseffekt ved nedbygging, hvis det ikke kompliserer datasettet. (NB: en kartbasert klimagasskalkulator for beregning av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og arealbruksendringer vil bli tilgjengelig. Kan dette dekke behovet?) 
  • Det er problematisk med motstridene egenskaper på arealer (arealdekke, arealbruk). Eksempel alpin-anlegg. 
  • SR16 og AR5, kan geometri komme fra AR5 og bonitet + treslag fra SR16?
  • FKB-Vann, kanaler, osv. bør tas inn i metoden.
  • Det er ikke interessant med grøntandel fra FKB-Grønnstrukturkart. Det kartet kan heller kobles mot grunnkartet i egne analyser. 
  • Datasettet inneholder mange små arealer og korridorer, det bør defineres et minsteareal og ryddes opp. 
  • Ønsker info om gjengroing av alle arealer, gitt at dette finnes og kan oppdateres! 

grunnkart for bruk i arealregnskap

Grunnkartet kan testes ut som et grunnlag for å etablere arealregnskap og kan suppleres med spesifikke data tilpasset ulike regnskapsformål, slik som kommuneplaner, miljødata eller jordegenskaper.

Alle samarbeidspartene i prosjektet kan kontaktes ved tilbakemeldinger og/eller spørsmål.

Økosystemtype: ellen.arneberg@miljodir.no

Arealbruk: margrete.steinnes@ssb.no

Arealdekke: gisdrift@nibio.no