Hopp til hovedinnholdet

Bonitet 9 klasser

Bonitet (AR50) 9 klasser

Temakartet Bonitet 9 klasser, gir informasjon om arealets produktivitet gruppert på 9 klasser. Tilpasset visning i Gårdskart.

Kartlaget Bonitet 9 klasser blir brukt i Gårdskart og har følgende klasseinndeling:

 

Fulldyrka og overflatedyrka jord: Fulldyrka jord kan benyttes til åkervekster eller til eng og kan fornyes ved pløying. Overflatedyrka jord er for det meste rydda og jevna i overflata slik at maskinell høsting er mulig.

Innmarksbeite: Innmarksareal som kan brukes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet er dekt av grasarter og beitetålende urter.

Skog: Arealtype skog, uavhengig av bonitet.

Myr: Arealtype myr, uavhengig av bonitet og tresetting.

Snaumark, frisk: Omfatter frisk og middels frisk snaumark. Sammenhengende vegetasjonsdekke med høg, moderat og låg produksjon av plantemateriale. Ikke klassifisert snaumark inngår i klassen.

Annet: Snaumark, skrinn vegetasjon samt bart fjell og blokkmark.  

Ferskvann: Innsjøer og elver.

Bebygd, samferdsel, hav og bre: Areal som er utbygd eller i betydelig grad opparbeida, som boligfelt, tettsted, by, industri, veier, jernbane eller flyplass, hav , snø, is og bre.

Ikke kartlagt skal ikke forekomme.

 

Bruksområder: Gårdskart