Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Tapsundersøkelse for lam på Høylandet 2023

INAKTIV SIST OPPDATERT: 22.04.2024
Slutt: mai 2024
Start: mai 2023

Tapsundersøkelser for lam på beite ved bruk av radiosendere (mortalitetssendere eller ”dødsvarslere”) har blitt gjennomført flere steder i Norge de siste 25 årene. Slike undersøkelser foretas gjerne i besetninger med årlige høye lammetap, men hvor man finner få av kadavrene og det er stor usikkerhet rundt dødsårsakene.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.05.2023 - 15.05.2024
Prosjektleder Inger Hansen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Vilt og utmarksressurser

Formålet med dette prosjektet var å kartlegge tapsårsaker hos lam på utmarksbeite i en tapsutsatt sauebesetning på Høylandet. Dette for i neste omgang å kunne sette inn målrettede tiltak, slik at tapene på utmarksbeite reduseres.

Totalt inngikk 263 lam som forsøksdyr i tapsundersøkelsen. Av disse ble 170 lam instrumenterte med dødsvarslere. Dette gav en instrumenteringsgrad på 64,6 %. Øvrige lam ble påsatt «juksesendere» for å hindre en eventuell skeivforskyving av tapene mellom lam med og uten klave.

Av de 170 radiomerkede lammene, døde 27 lam på beite. Ni av de omkomne lammene ble drept av fredet rovvilt (33,3 %), ni omkom som følge av sjukdom (33,3) og to døde i ulykke (7,4 %). De resterende sju kadavrene var det ikke mulig å dokumentere dødsårsaken på, og disse har fått status ukjent tapsårsak (25,9 %). Lam med ukjent tapsårsak utgjorde med dette 4,1 % av totalt antall radiomerkede lam sluppet på beite. Som følge av denne ukjent-andelen utgjorde tapene forårsaket av fredet rovvilt minst 5,3 % av totalt antall radiomerkede lam sluppet på beite, sjukdom utgjorde minst 5,3 % og tap til ulykker minst 1,2 %. Vi gjør oppmerksom på at det er et lite antall dyr som ligger bak disse prosentberegningene, slik at resultatene må tolkes med forsiktighet.

Det er for første gang dokumentert kongeørndrepte lam i denne besetningen. Sju av de radiomerkede lammene ble dokumentert eller antatt sikkert drept av kongeørn og dette utgjør en betydelig andel av tapsårsakene (25,9 % av alle omkomne lam med radiosendere og 77,8 % av de rovviltdrepte lammene med radiosendere).

De største helseutfordringene i denne besetningen er knyttet til tarmbetennelse, koksidiose og avmagring. Det er sannsynlig at høy koksidie-belastning også kan forårsake tarmbetennelse og avmagring. Hudinfeksjoner sett på noen dyr i utmarka kan trolig settes i sammenheng med innemiljøet før slipp, da nær kontakt mellom dyr inne etter lamming kan gi høyt smittepress, både mht. munnskurv og leddbetennelser. Flere helse- og tapsforebyggende tiltak er anbefalt.

Publikasjoner i prosjektet

Til dokument

Sammendrag

Dødsårsaker hos lam i en tapsutsatt sauebesetning på Høylandet er kartlagt. Av 170 lam instrumenterte med mortalitetssendere (dødsvarslere), døde 27 lam på beite. Ni av de omkomne lammene ble drept av fredet rovvilt (33,3 %), ni omkom som følge av sjukdom (33,3) og to døde i ulykke (7,4 %). De resterende sju kadavrene var det ikke mulig å dokumentere dødsårsaken på, slik at disse har fått status ukjent tapsårsak (25,9 %). Det er for første gang dokumentert kongeørndrepte lam i denne besetningen. Flere tapsforebyggende tiltak er anbefalt.