Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Hestesektoren i Norge og Sverige: Betydning for miljø, økonomi og lokalsamfunnet

INAKTIV SIST OPPDATERT: 04.06.2022
Slutt: des 2021
Start: mai 2019

Hesten spiller ikke lenger en viktig rolle i norsk og svensk landbruk, men antallet hester per innbygger i Sverige og Norge forteller om stor interesse for å bruke hest til fritids-, rekreasjon- og idrettsformål. Hestesektoren illustrerer overgangen fra produksjon til forbruk i landbruket ved at hesten nå har en rekreasjonsverdi og legger beslag på store landarealer både til bygninger, beiteområder og fôrproduksjon.  På denne måten påvirker hestesektoren   økonomiske og sosiale strukturer i rurale områder og i omegnene til urbane områder. Rideskoler og hestesport-sentere skaper jobbmuligheter og er en arena hvor unge mennesker, særlig jenter, kan bygge selvfølelse, identitet og oppleve mestring. Hestesektoren er tett knyttet til både lokalsamfunnet og landbruksnæringen gjennom utveksling av goder og tjenester og ved overlappende arealbruk. Denne tilknytningen er en kilde til verdiskaping både økonomisk og sosialt men kan også bidra til konflikter knyttet til bruk av arealer og andre ressurser. For å kunne utvikle hestesektoren til sitt fulle potensiale innen distriktsutvikling og positive bidrag i semi-urbane områder, er det viktig å finne frem til hvordan dette kan komme i stand med involvering av alle berørte aktører.  

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.05.2019 - 31.12.2021
Prosjektleder Bjørn Egil Flø
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Økonomi og samfunn
Totalt budsjett 1 160 000 SEK
Finansieringskilde STIFTELSEN HÄSTFORSKNING. https://hastforskning.se/

Prosjektet vil avdekke eller studere: 

  • korleis hestesektoren bidreg sosialt, kulturelt og økonomisk til lokalsamfunnsutviklinga 
  • areal- og ressursbruken sektoren står for og korleis sektoren best kan sameksistere med anna arealbruk lokalt 
  • den sosiale påverknaden hestesektoren utgjer gjennom 
  • rideskulane eller liknadene naturlege samlingssteder for hesteinteresserte 
  • heile hestesektorens sin påvirkning på kommunenivå, i lokalsamfunnet, inkludert verdiskapning, arealbruk og mogleg konkurrerande ressursbruk.