Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

CIRCULIZER - Biorest fra marine restråstoffer

Foto: Anette Tjomsland Spilling
Aktiv SIST OPPDATERT: 08.01.2024
Slutt: des 2027
Start: jan 2024

I dette prosjektet undersøker vi biorest produsert fra marine restråstoffer. Hvordan påvirker fiskeslam og fiskeensilasje biogassprosessen, gjødseleffekten, miljøgevinster og hva skal til for at biorest faktisk blir tatt i bruk som gjødsel? 

Død laks Eva Brod.jpg
Foto: Eva Brod

 

Den magiske fabrikkgen Eva Brod.jpg
Foto: Eva Brod

 

Start- og sluttdato 01.01.2024 - 31.12.2027
Prosjektansvarlig, NIBIO Eva Brod
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Bioressurser og kretsløpsteknologi
Totalt budsjett 14,8 mio kr
Finansieringskilde Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA)

Målsetningen til CIRCULIZER er å forbedre sirkulariteten mellom blå og grønn sektor. Prosjektet skal øke kunnskapen om bruk av marine restråstoffer slik som fiskeslam og fiskeensilasje til biogass- og biorestproduksjon.

Både i Norge og i EU er det politiske mål om å øke biogassproduksjonen de nærmeste årene. En økning i produksjon av biogass vil også gi økning i produksjon av biorest. En god utnyttelse av bioresten er nøkkelen til et sirkulært system der de nyttige næringsstoffer kan gjenvinnes. Biorest kan potensielt representere en stor kostnad for biogassanleggene dersom det ikke er markedsaksept for bruk av biorest som gjødsel.

I Norge skal mange av de nye biogassanleggene bruke marine restråstoffer til biogassproduksjon. Dette er relativt unikt for Norge, og det finnes derfor lite dokumentasjon på hvordan disse råstoffene påvirker bioresten. En av de største barrierene for økt biogassproduksjon er skepsis relatert til kvalitet og miljørisiko ved bruk av biorest som gjødsel.

 

Prosjektet er delt i fem arbeidspakker: 

- Arbeidspakke 1 skal undersøke hvordan bruk av marine restråstoffer til biogassproduksjon påvirker den anaerobe utråtningsprosessen

- Arbeidspakke 2 skal undersøke kvaliteten til biorest som gjødsel gjennom kjemiske analyser og labforsøk

- I arbeidspakke 3 skal det gjennomføres feltforsøk med biorest

- Arbeidspakke 4 skal beregne potensielle miljøgevinster ved å erstatte mineralgjødsel med biogjødsel fra biorest.

- Arbeidspakke 5 skal utforske hvordan forskningsbasert kunnskap og erfaringer om bruk av biorest kan bli kommunisert til gårdbrukere slik at dette medfører endringer i gjødselpraksis.

 

Prosjektet blir ledet av NORSUS. I prosjektgruppen er det forskere med komplementær kompetanse innen mikrobiologi, jordfag, økotoksisitet, psykologi og livsløpsvurderinger. Samarbeidspartnere i prosjektet består av aktører som representerer hele verdikjeden: Råstoffleverandører, biorestprodusenter og brukere av biorest.