Samfunnsoppdrag og strategi

NIBIO skal bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer.

Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte, og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Hovedområder

De viktigste områdene er mat- og planteproduksjon, miljø, klima, kart og geodata, arealressurser, genressurser, skogbruk, og foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.

Instituttet skal:

  • levere forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet og relevans
  • være nasjonalt ledende og internasjonalt konkurransedyktig
  • levere gode beslutningsgrunnlag for forvaltning, næringsliv og samfunnet forøvrig
  • ivareta nasjonal faglig beredskap
  • bidra i utviklingen av bioøkonomien i grønn sektor