Likestilling, mangfold og inkludering ved NIBIO

NIBIO fremmer likestilling, mangfold og inkludering. Kjønnsmessig balanse og mangfold innen alle fagområder og stillingsgrupper øker både kreativiteten, kvaliteten og relevansen på kunnskapsutviklingen.

NIBIO imøtekommer de krav som er satt til oss som forskningsinstitutt og arbeidsgiver når det gjelder likestillings-, mangfolds- og inkluderingsarbeidet. Det er viktig for å ha et godt arbeidsmiljø og være en attraktivt arbeidsplass for våre ansatte.

NIBIO skal ha et mangfoldig arbeidsmiljø der alle møtes med respekt uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, alder, funksjonsevne eller seksuell orientering. En variert medarbeidergruppe med ulik bakgrunn og fag, medvirker til at NIBIO leverer forskning på høyt nivå og bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene.

Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering

Ledelsen ved NIBIO har vedtatt en handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering. Handlingsplanen inneholder mål og tiltak for perioden 2022-2025. Målet med handlingsplanen er å legge til rette for likestilling, fremme mangfold og hindre diskriminering ved NIBIO. Planen imøtekommer de krav som er satt til oss av norske myndigheter, Norges Forskningsråd og Europakommisjonen.

3 prioriterte hovedmål 2022-2025:

  • Øke andelen kvinnelige ansatte med seniorforskerkompetanse
  • Sikre kjønnsbalanse i sammensetningen av medlemmer til forsknings-, fag- og utviklingsprosjekter
  • Øke andelen kvinner i lederstillinger

Øremerkede ressurser

NIBIOs ledelse er ansvarlig for oppfølging av arbeidet og handlingsplanen. NIBIO har en partssammensatt arbeidsgruppe som pådriver for likestillings- og mangfoldsarbeidet. Det er avsatt midler til gjennomføring av opplærings- og utviklingstiltak.

Årsrapport

Mangfolds- og likestillingssituasjonen ved NIBIO dokumenteres i årsrapporten. Årsrapporten har informasjon om kjønnsdelte data for alle stillingsgrupper, synliggjør hvilken effekt tiltakene i handlingsplanen har, og hvordan avsatte likestillingsmidler bidrar til måloppnåelse for mangfolds- og likestillingssituasjonen ved NIBIO. Likestillingssituasjonen drøftes årlig mellom ledelsen og tillitsvalgte i Samarbeidsutvalget.