Hopp til hovedinnholdet

Tid for befaringer i felt

DSC_1588_cropped.jpg

For å sikre rett informasjon, må en noen ganger ut i felt for å sjekke om kartet stemmer med terrenget. Foto: Kjersti Kildahl.

NIBIO har ansvar for faglig innhold i arealressurskartet AR5 som viser skog- og jordressursene i Norge. Oppdateringsansvaret for kartene er delt mellom NIBIO og kommunene. Kommunene har også et særskilt ansvar for å oppdatere kategorien innmarksbeite. Nå er tiden for å gjøre det.

Akkurat denne klassifiseringen krever befaring i felt for å se at kravene til innmarksbeite er oppfylt.

I praksis betyr dette blant annet å sjekke at minst 50 prosent av arealet er dekket av beitegras og beitetålende urter, og at det har tydelig kulturpreg.

 

Må man alltid ut?

Ikke all oppdatering krever befaring. Finnes det nye flybilder over området, kan det være et godt nok grunnlag i mange tilfeller. Da kan endringer utføres som en ren administrativ oppgave.

 

Kart er ferskvare - det må holdes oppdatert for å være til å stole på

Arealressurkart AR5 er en av de viktigste kildene for gårdskart. Det blir brukt som grunnlag både for  de som søker om arealtilskudd i jordbruket og som kontrollgrunnlag av forvaltningen. 

Søknadsfristen for arealtilskudd i jordbruket er 20. august.

 

Oppdatert informasjonsmateriell

Se lenker som er lagt ut på siden Situasjoner som krever ajourhold.

Her ligger blant annet informasjon knyttet til klassifikasjon av innmarksbeite, og hva som menes med beitegras og beitetålende urter.

 

Fakta

Før en drar ut i felt er det lurt å skrive ut manuskart fra Kilden som grunnlag å tegne på: Velg fagområde Arealinformasjon, Markslag (AR5), For forvaltningen og deretter Manuskart (AR5). Velg Bakgrunnskart flybilde. Slik det er gjort her.

Se også veileder for manuskart her.

 

Gårdskart

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.