Hopp til hovedinnholdet

Skogportalen – prioritert i skogmeldinga

mg200606_DSC_2789_cropped.jpg

Løvskog på Nordre Sandøy, Hvaler. Foto: Morten Günther.

Regjeringen vil legge til rette for at Skogportalen fortsatt kan gi oppdatert og relevant miljøinformasjon til skogbruket. Dette kommer fram i Skogmeldinga som LMD la fram for Stortinget fredag 14. oktober.

Skogportalen viser informasjon som regelverk og skogsertifisering krever ved planlegging og gjennomføring av skogbrukstiltak som hogst, bygging av skogsbilveier og andre skogsaktiviteter der det må tas hensyn til miljøverdier. Både næring og forvaltning får tilgang på samme informasjon. De får dermed et felles grunnlag for vurderinger og beslutninger.

I Meld. St. 6 (2016–2017) "Verdier i vekst - Konkurransedyktig skog- og trenæring" blir utviklingen av Skogportalen trukket fram som en viktig satsing for å samle miljøinformasjon rundt skog og utmark. Vi i NIBIO setter pris på at Regjeringen vil legge til rette for at Skogportalen skal videreutvikles.

Skogportalen er utviklet av NIBIO i tett samarbeid med Landbruksdirektoratet, PEFC-Norge, skogforvaltningen og næringen. Artsdatabanken og Miljødirektoratet har bidratt med tilrettelegging og leveranse av data fra sine databaser.

- Vi har fått mange positive tilbakemeldinger etter at den ble lansert i november i fjor, sier prosjektleder Gro Hylen. Skogportalen er i stadig utvikling i samarbeid med Landbruksdirektoratet.

- Nå er det ikke lenge til vi legger ut en ny versjon hvor skogsbilveier også er med. Dette er det mange som venter på, fortsetter Hylen.

 

Om Skogportalen

  • Fagområde i kilden.nibio.no, NIBIOs innsynsløsning til kart
  • Inneholder tilpasset miljøinformasjon, dokumenterbar og kartfestet
  • Viser miljøelementer som nøkkelbiotoper, naturtyper, arter, areal, treslag, aldersklasser
  • Gir innsyn til kulturminner, vernesoner, flomsoner, friluftsområde m.m.
  • Deler av informasjonen kan hentes inn og brukes i egne kartverktøy som WMS-tjenester 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.