Hopp til hovedinnholdet

Lavt innhold av plantevernmiddelrester i maten

ef-20160614-224546-2.jpg

Foto: Erling Fløistad.

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt. Det viser et årlig tilsynsprosjekt. Mer enn 98 prosent av prøvene som ble gjennomført i 2015 var innenfor de fastsatte grenseverdiene.

For å sikre at maten vi spiser er trygg utfører Mattilsynet en offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å sikre at forbrukerne ikke utsettes for helsefarlige restnivåer av plantevernmidler. Videre skal overvåkingen sikre at næringsmiddelvirksomhetene følger regelverket, slik at plantevernmiddelrestene ikke overskrider gjeldende grenseverdier.

Søkespekteret utvides hvert år. I 2015 ble det analysert for 334 forskjellige plantevernmidler, inkludert noen nedbrytningsprodukter, ved hjelp av to store multimetoder. Alle prøver av vegetabilsk opprinnelse analyseres med disse to metodene. I tillegg benyttes det spesialmetoder på et utvalg av prøvene. I spesialmetodene søkes det etter kun ett eller noen få plantevernmidler/nedbrytningsprodukter som ikke er inkludert i multimetodene. I 2015 ble det benyttet 9 spesialmetoder som omfattet totalt 30 stoffer.

I alt 118 ulike vareslag av frukt, grønnsaker, barnemat, animalske produkter, korn/ris og andre næringsmidler fra forskjellige land ble analysert i 2015. Av totalt 1305 prøver var 65 % importerte og 35 % norskproduserte næringsmidler.

Det ble påvist funn av plantevernmidler over grenseverdi i 17 prøver (1,3 %). Av disse ble 10 prøver (0,8 %) regnet som overskridelse etter fratrekk av analyseusikkerheten. Hele 15 av 17 prøver med funn over grenseverdi var importert fra land utenfor EU.

 

Oppfølging av funn

Mattilsynet vurderer alle funn av plantevernmiddelrester over grenseverdiene opp mot analyseusikkerhet og om funnet kan være helsefarlig for forbruker.

I 2015 var det overskridelse av grenseverdien for plantevernmidlet diazinon i én norsk prøve av gulrot. Dette var ulovlig bruk i Norge. Mattilsynet følger opp virksomheten med tilsyn.

Generelt er overskridelsene lave, men av prøvene med overskridelser var det tre prøver som ble vurdert å kunne medføre umiddelbar helsefare. Dette var en prøve av bønner med belg fra Laos, en prøve av brokkoli fra Thailand og en prøve av chilipepper fra Vietnam (importkontroll). Mattilsynet fulgte opp overskridelsene overfor importørene, og tilsvarende produkter er fulgt opp med flere prøver. Det ble sendt melding om funnene til EU’s rapporteringssystem for helsefarlige funn i næringsmidler (RASFF).

 

Flere funn i samme prøve

Selv om det er få overskridelser av grenseverdiene er det vanlig å påvise flere rester i samme prøve. Resultatene viser at 50 % av prøvene i den ordinære overvåkingen hadde en eller flere reststoffer i en og samme prøve. I 2015 ble det på det meste påvist rester av 11 ulike plantevernmidler i en bladpersilleprøve fra Laos. Alle stoffene som ble påvist lå under de fastsatte grenseverdiene.

Resultatene fra 2015 viser liten variasjon fra tidligere år. Små variasjoner fra år til år anses for å være normalt, da påviste funn kan avhenge av mange faktorer. Det er årlige variasjoner i uttak av prøver, søkeprogrammet og bestemmelsesgrenser for analysemetodene, samt at regelverket endres fra år til år.

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser:
Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910

Forbrukerhenvendelser:
Ditt nærmeste avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00

Spørsmål vedrørende analysene kan rettes til NIBIO, Divisjon for Bioteknologi og plantehelse, Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi, tlf. 03246.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.